Imieniny: Leona, Ludomira, Zenobiusza

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Obowiązki właścicieli psów

Przecław, 11 luty 2019 r.

Informacja

Obowiązki właścicieli psów

Właściciel bądź opiekun psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego pozostawanie w przestrzeni publicznej bez nadzoru. Skutkiem lekkomyślności właścicieli, opiekunów tych zwierząt może być niebezpieczeństwo pogryzienia przypadkowych przechodniów lub rowerzystów. Doprowadzić może to do zagrożenia dla ich zdrowia i życia poprzez możliwe zakażenie chorobą zakaźną (wścieklizną) przenoszoną przez te zwierzęta. Psy biegające poza posesją i bez nadzoru właścicieli mogą doprowadzić również do zdarzeń drogowych.

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności podlega karze grzywny do 250zł lub karze nagany”.

W przypadku gdy właściciel wałęsającego psa jest znany należy ten fakt zgłosić na policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela psa.Konkurs ofert 2019

Burmistrz Przecławia  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych z zakresu:

 1. Ochrony i promocji zdrowia
 2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 4. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
 5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 6. Wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
 7. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 8. Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 9. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Czytaj więcej…Nabór na stanowisko Instruktora

Ogłoszenie

Nabór na stanowisko Instruktora

Burmistrz Przecławia w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Przecław” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora.Czytaj więcej…Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Załącznik Nr 9

do Regulaminu naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 1. Określenie stanowiska urzędniczego* :
 2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:

Czytaj więcej…Karta Dużej Rodziny

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszły w życie istotne zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.Otwarty konkurs na wsparcie finansowe rozwoju sportu w 2019 roku

Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Przecław. Na realizacje zadań przeznacza się kwotę 100 000,00 zł.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 15 lutego 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7.Czytaj więcej…Nabór na stanowisko Kierownik Klubu Senior+

Przecław, 25 stycznia 2019 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownik Klubu Senior+

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia lub na innym kierunku z zakresu nauk społecznych,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja funkcjonowania Klubu Senior+.
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

Czytaj więcej…Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Przecławia poszukuje osoby do roznoszenia na terenie Gminy Przecław korespondencji urzędowej w ramach umowy-zlecenia.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z p. Beatą Augustyn tel. 17 227 67 39 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, pok. 20.

BURMISTRZ PRZECŁAWIA

Renata SiembabKierownik Klubu Senior+

Przecław, 08 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownik Klubu Senior+

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia lub na innym kierunku z zakresu nauk społecznych,
 • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
 • znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja funkcjonowania Klubu Senior+.
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

Czytaj więcej…Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Przecław, 03 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz jednostkach podległych

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe II stopnia,
 • co najmniej roczny staż pracy w administracji (rządowej lub samorządowej),
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych potwierdzone stosownym dokumentem,
 • nieposzlakowana opinia.

Czytaj więcej…