Nabór na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


                                                                         Załącznik do Zarządzenia Nr 108/2022                                                                                       Burmistrza Przecławia z dnia 24 sierpnia 2022 r.

  BURMISTRZ  PRZECŁAWIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wykształcenie wyższe w zakresie: administracji, rachunkowości, finansów, ekonomii lub prawa;
  3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub      za umyślne przestępstwo skarbowe; 4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, 5)  nieposzlakowana opinia;    6) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami      wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.
  1. Wymagania dodatkowe :
  • udokumentowane min. 6.-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem pracodawcy;
  • mile widziana znajomość obsługi programów firmy SOFTRES „System ewidencji opłat za wywóz odpadów komunalnych”;
  • sprawna obsługa programów pakietu biurowego MS Office;
  • umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów, w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • umiejętność prowadzenia czynności sprawdzających, postępowań podatkowych i kontroli podatkowych, w tym sporządzania postanowień, decyzji, wezwań, dokumentacji księgowej, pism urzędowych, pisania uzasadnień i argumentowania zajmowanego stanowiska w danej sprawie;
  • rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość;
  • elastyczność i umiejętność szybkiego uczenia się;
  • odporność na stres;
  • umiejętność obsługi trudnego klienta;
  • praca pod presją czasu;
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, pracy w zespole, w terenie, operatywność;
  • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.
  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • podejmowanie wszelkich możliwych czynności w celu objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli zamieszkałych nieruchomości ;
  • zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Przecław,;
  • analiza i bieżąca weryfikacja zakresu świadczonych usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, docelowo:
  1. kontrola realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady,
  2. kontrola nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości, wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulaminu, jak i innych obowiązujących aktów prawnych,
  • bieżąca aktualizacja ewidencji właścicieli nieruchomości;
  • weryfikacja danych zawartych w deklaracjach oraz korektach deklaracji składnych przez właścicieli nieruchomości oraz ich bieżące wprowadzanie do komputerowego systemu ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • założenie oraz prowadzenie fizycznych (papierowych) kartotek właścicieli nieruchomości;
  • prowadzenie i weryfikacja ewidencji umów zawartych przez podmioty odbierające odpady komunalne z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady;
  • prowadzenie, weryfikacja i nadzór nad rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym wykreślanie podmiotów z rejestru w przypadku wystąpienia ustawowych przesłanek;
  • przyjmowanie, weryfikowanie treści oraz sprawdzanie terminowości przedkładanych sprawozdań przez podmioty:
  1. odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz dołączonych do nich załączników,
  2. zbierające odpady;
  3. prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • coroczne i terminowe przekazywanie marszałkowi województwa wykazu podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru;
  • przygotowywanie dokumentów przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przecław;
  • zbieranie danych rynkowych dotyczących kosztów organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
  • systematyczna kontrola podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie: spełniania wymagań i obowiązków ustawowych;
  • systematyczna kontrola podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w zakresie jego prawidłowego funkcjonowania. przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych oraz ograniczanie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • systematyczny i rzetelny nadzór nad wywiązywaniem się przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne oraz podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych z ich odpowiedzialności określonej ustawowo (m.in. terminowości, prawidłowości i rzetelności składanych sprawozdań), nakładanie kar pieniężnych w drodze decyzji, uwzględniających w odpowiednich przypadkach stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu, a także weryfikowanie wywiązania się z obowiązku uiszczenia kary;
  • systematyczna kontrola nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy i aktów prawa miejscowego przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przecław;
  • udział w przeprowadzanych kontrolach i oględzinach nieruchomości;
  • prowadzenie postępowań w sprawie odpowiedzialności za wykroczenia w przypadkach:
  1. prowadzenia działalności bez wymaganych zezwoleń,
  2. nie wykonywaniu obowiązków utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości określonych w ustawie i regulaminie;
  • podejmowanie wszelkich czynności mających na celu wywiązanie się przez Gminę Przecław z jej ustawowo określonej odpowiedzialności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
  • merytoryczne opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego wynikających z zajmowanego stanowiska pracy, w tym opracowywanie projektów uchwał organizujących system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przecław;
  • terminowe sporządzanie i przekazywanie marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  • coroczne i terminowe przekazywanie marszałkowi województwa formularza do sprawozdania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przez Urząd Miejski w Przecławiu i Gminę Przecław;
  • przygotowanie materiałów do opracowania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz jego terminowe publiczne udostępnienie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy;
  • sporządzanie wydruków, zestawień, informacji, analiz, ankiet i sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami;
  • udzielanie (w zakresie wykonywanego zakresu czynności) odpowiedzi, informacji, w tym informacji publicznej, instytucjom lub osobom fizycznym (na ich wniosek) dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającym zachowania tajemnicy skarbowej,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi;
  • opracowywanie, aktualizowanie oraz udostępnianie na stronie internetowej gminy informacji wskazanych w ustawie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  • sporządzanie i wysyłanie postanowień oraz decyzji, określonych przepisami prawa w zakresie dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi, poprzedzonymi przeprowadzeniem stosownego postępowania wyjaśniającego oraz zebraniem właściwego materiału dowodowego;
  • przygotowanie stanowisk w sprawie odpowiedzi na zarzuty zawarte w zażaleniach lub wydanych decyzjach, kompletowanie akt spraw i przekazywanie ich do organu II instancji;
  • nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych i terenach użyteczności publicznej Gminy Przecław;
  • uzgadnianie prawidłowości przypisów i odpisów oraz danych zawartych w bazach danych obsługiwanych programów gospodarki odpadami komunalnymi ze stanowiskiem ds. obsługi finansowo –księgowej gospodarki odpadami komunalnymi;
  • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń oraz interwencji z zakresu odbioru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • podejmowanie odpowiednich czynności związanych z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego w ramach przypisanego zakresu czynności;
  • wykonywanie innych doraźnych prac zleconych przez przełożonych, w tym wspomaganie współpracowników, w szczególnie wymagających okresach pracy.
  1. Warunki pracy:
  • nawiązanie stosunku pracy: wrzesień 2022 r.;
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
  • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30 do 14.30;
  • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
  • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
  • charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze w budynku nie posiadającym windy, ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, w pokoju wieloosobowym,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 6 godzin w trakcie zmiany roboczej,
  • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
  • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. 6 miesięcy, a następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
  • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W sierpniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
  1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
   • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
   • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z Załącznikiem nr 1),
   • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
   • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
   • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
   • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
   • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
   • o karalności,
   • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
   • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
              7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).    
  1. Dodatkowe informacje:
  • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
  • RODO - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 3 października 2022 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”.
  1. Pozostałe informacje:
  • Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
  • Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).
  • terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
  • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
  • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.
  • Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2742
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:40 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:40 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra