Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu


                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2022                                                                                            Burmistrza Przecławia z dnia 28 lipca 2022 r.

  BURMISTRZ  PRZECŁAWIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wykształcenie wyższe w zakresie: rachunkowości, finansów, ekonomii lub administracji,
  3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub      za umyślne przestępstwo skarbowe; 4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, 5)  nieposzlakowana opinia;    6) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami      wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.
  1. Wymagania dodatkowe :
  1)  udokumentowane min. 6.-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej      (rządowej lub samorządowej), potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem      pracodawcy; 2) dobra znajomość obsługi programów firmy SOFTRES, w tym: m. in.  „Ewidencja Środków      Trwałych” oraz „Ewidencja środków trwałych - moduł inwentaryzacja”; 3) sprawna obsługa programów pakietu biurowego MS Office; 4) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia; 5) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustawy o rachunkowości; 6) umiejętność sporządzania dowodów księgowych, dokumentacji księgowej, pism urzędo-      wych; 7) rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość, operatywność; 8) elastyczność i umiejętność szybkiego uczenia się; 9) odporność na stres i pracę pod presją czasu; 10) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, pracy w zespole i pracy w terenie.
  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw księgowości dochodów budżetowych:
  • bieżące, terminowe i rzetelne prowadzenie w programie komputerowym „Ewidencja Środków Trwałych” ewidencji majątku Gminy Przecław, stanowiącego środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe, a także ewidencji pozabilansowych, obejmujących m.in. obce środki trwałe,
  • dokonywanie prawidłowej dekretacji i ewidencji składników majątku gminy na podstawie dokumentów księgowych, ich bieżącej weryfikacji, analizy oraz wprowadzania ich do systemu,
  • kontrola i nadzór nad sprawnym i terminowym obiegiem dokumentów środków trwałych i WNIP oraz zapewnianie w tym zakresie systematycznej, bieżącej i efektywnej obsługi finansowo -księgowej,
  • wystawianie dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych PT, OT, MT, LT, itp., w tym prowadzenie własnych ewidencji i dokumentacji w ww. zakresie,
  • przygotowywanie zweryfikowanych danych do ubezpieczenia majątku ruchomego i nieruchomości Gminy Przecław,
  • wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem, przeprowadzeniem, uczestnictwem oraz rozliczaniem inwentaryzacji,
  • prowadzenie ewidencji kartotek osobistego wyposażenia pracowników urzędu oraz spisów inwentarza majątku gminy,
  • okresowe uzgadnianie sald dotyczących środków trwałych, WNiP -zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • bieżąca współpraca, koordynacja i wsparcie powołanych komisji m.in.:
  1. komisji do oceny stanu przydatności, sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego i prawami na dobrach niematerialnych znajdujących się w księgach Urzędu Miejskiego w Przecławiu,
  2. komisji likwidacyjnej w zakresie majątku gminy Przecław,
  3. komisji inwentaryzacyjnej,
  • prowadzenie technicznej obsługi spraw związanych ze sprzedażą, przeniesieniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, czy ich likwidacją (np. okazywanie zbędnych lub zużytych składników majątku zainteresowanym podmiotom, przeprowadzanie aukcji, negocjacji, uczestnictwo w przekazywaniu zużytych składników majątku podmiotom odbierającym odpady, przesuwanie miejsca użytkowania składników majątku),
  • nadawanie numerów inwentarzowych nowym składnikom majątku gminy, metkowanie środków trwałych, dokładne opisywanie poszczególnych pozycji majątku gminy, a także czuwanie nad bieżącą zgodnością tabliczek inwentarzowych ze stanem faktycznym oraz ich niezwłoczna aktualizacja,
  • prowadzenie ewidencji księgowej i bieżąca analiza kont księgowych związanych z przejęciem zakończonych zadań inwestycyjnych (środki trwałe i WNiP), ewidencja, przegląd i bieżąca weryfikacja środków trwałych przeznaczonych do likwidacji /przekazania / sprzedaży,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli (na miejscu i w terenie) stanu posiadanego majątku Gminy Przecław,
  • systematyczne i udokumentowane dokonywanie weryfikacji historycznych zapisów dotyczących poszczególnych składników majątku gminy, w tym uzgodnień stanu gruntów, budynków i budowli przy współpracy z pracownikiem Wydziału Inwestycji i Rozwoju odpowiedzialnym za gospodarowanie mieniem komunalnym oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności w celu ich uaktualnienia i zapewnienia zgodności ze stanem faktycznym,
  • potwierdzanie i weryfikacja sald kont środków trwałych, tym: 011, 020, 013, 080, 071, 072,
  • czuwanie i nadzór nad terminowością wykonywanych czynności inwentaryzacji rocznej i okresowej,
  • rozliczanie inwentaryzacji za pomocą systemu komputerowego „Ewidencja środków trwałych -moduł inwentaryzacji” oraz naliczanie amortyzacji,
  • prowadzenie szczegółowego nadzoru nad aktualnością poszczególnych zapisów zawartych w zarządzeniach wewnętrznych urzędu, odnoszących się do przypisanego zakresu czynności oraz realizowanych w ramach Wydziału Finansowo -Podatkowego, poprzez ich bieżącą weryfikację oraz terminowe uaktualnianie i opracowywanie projektów nowych zarządzeń,
  • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń instrukcji i wzorów dokumentów związanych z powierzonym zakresem czynności,
  • terminowe, sumienne i rzetelne przygotowanie m.in. sprawozdań dotyczących majątku gminy, raportów z zakresu środków trwałych na bieżące potrzeby GUS, informacji dla banków i innych instytucji,
  • sporządzanie z zakresu swojego stanowiska pracy analiz, zestawień, wydruków do sprawozdań, raportów lub opracowanie informacji we wskazanej formie na polecenie przełożonego i kadry kierowniczej urzędu,
  • udzielanie (w zakresie wykonywanego zakresu czynności) odpowiedzi, informacji, w tym informacji publicznej, instytucjom lub osobom fizycznym (na ich wniosek) z zakresu swojego stanowiska pracy,
  • dokonywanie bieżącej archiwizacji dokumentacji ze swojego stanowiska pracy w formie papierowej i elektronicznej bazy danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami,
  • współpraca z pracownikami poszczególnych wydziałów UM Przecław w celu bieżącej aktualizacji miejsc użytkowania poszczególnych składników majątku,
  • wykonywanie innych doraźnych prac zleconych przez przełożonych, w tym wspomaganie współpracowników, w szczególnie wymagających okresach pracy.
  1. Warunki pracy:
  • nawiązanie stosunku pracy: wrzesień 2022 r.;
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
  • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30 do 14.30;
  • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
  • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
  • charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy, ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, w pokoju wieloosobowym,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 6 godzin w trakcie zmiany roboczej,
  • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
  • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. 6 miesięcy, a następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
  • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W czerwcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
  1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
   • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
   • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z Załącznikiem nr 1),
   • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
   • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
   • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
   • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
   • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
   • o karalności,
   • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
   • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
              7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).    
  1. Dodatkowe informacje:
  • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
  • RODO - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 8 sierpnia 2022 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na  stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Podatkowym”.      
  1. Pozostałe informacje:
  • Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
  • Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).
  • terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
  • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
  • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.
  • Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2556
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:39 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:39 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra