BURMISTRZ  PRZECŁAWIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przecławiu


  BURMISTRZ  PRZECŁAWIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wykształcenie wyższe administracyjne,
  • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 1 rok udokumentowanego doświadczenia w pracy na stanowisku administracyjnym,

  4) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego      lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

  5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, 6)  nieposzlakowana opinia,   

  7) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami      wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.

  1. Wymagania dodatkowe :

  1) mile widziane doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem spraw objętych      zakresem zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, m. in. wiedza z zakresu      postępowań administracyjnych,    

  2) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa,          3) sprawna obsługa komputera, m. in. pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word),

  4) umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych, postanowień, pism urzędowych,      formułowania uzasadnień i argumentowania zajmowanego stanowiska w przedmiotowej      sprawie,     

  5) rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość,

  6) umiejętność samodzielnej organizacji pracy i pracy w zespole,

    7) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. 

  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych gminy (rozliczanie: podliczników energii, zużycia gazu, energii elektrycznej, wody oraz odbioru ścieków dla poszczególnych budynków);
  • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego (monitoring wymaganych prawem budowlanym książek obiektów, przeglądów technicznych);
  • monitoring i analiza zużycia energii w obiektach komunalnych (informacja ogólna o obiektach, ilości zużytej energii);
  • terminowe sprawdzanie i opisywanie faktur za gaz, energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków dla budynków komunalnych pod względem merytorycznym i przekazywanie ich do księgowości;
  • prowadzenie spraw związanych z deklaracjami dotyczącymi źródeł ciepła na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków;
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji związanych z lokalizacją w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
  • przygotowywania materiałów potrzebnych do udzielenia informacji publicznej,
  • służenia bieżącą pomocą pracownikom merytorycznym Wydziału Infrastruktury i Rozwoju (WIiR) w opracowywaniu dokumentów;
  • przygotowywanie bieżących ogłoszeń i informacji na temat pracy WIiR;
  • przygotowywanie materiałów do projektu budżetu;
  • sporządzanie zestawień, wydruków, informacji oraz sprawozdań;
  • wykonywania prac pomocniczych w przygotowaniu dokumentacji WIiR przeznaczonej do archiwizacji i składowania, w tym sporządzanie rzeczowych wykazów akt - zgodnie z instrukcją kancelaryjną i regulaminem archiwum zakładowego i zaleceniami pracownika archiwum zakładowego;
  • pomoc administracyjno-techniczna w przygotowywaniu Sesji Rady Miejskiej w Przecławiu w tym, na polecenie Burmistrza Przecławia, doraźne zastępstwo w czasie krótkotrwałej uzasadnionej nieobecności w pracy pracownika obsługi rady.
  1. Warunki pracy:
  • nawiązanie stosunku pracy: luty 2022 r.;
  • forma zatrudnienia: docelowo - umowa o pracę na czas nieokreślony;
  • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30 do 14.30;
  • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
  • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
  • charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, w pokoju wieloosobowym,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office i programów specjalistycznych – w miarę potrzeb;
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
  • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
  • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, 6 miesięcy, następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
  • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W listopadzie 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

  1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV, 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z Załącznikiem nr 1), 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy, 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń, uprawnień oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje, 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności, 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) : o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…); o karalności, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych; o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy). 7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
  1. Dodatkowe informacje:
  • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
  • RODO - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 06 stycznia 2022 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju”.        

  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.     

  Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia. Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).

  O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

  Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn. 

                                                                                        BURMISTRZ  PRZECŁAWIA                                                                                                                          Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 1970
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:32 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:32 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra