BURMISTRZ PRZECŁAWIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przecławiu


  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie: geodezji, architektury lub inne pokrewne,
  • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 2 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy związanej z procesem realizacji inwestycji drogowych,

  4) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub      za umyślne przestępstwo skarbowe,

  5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, 6)  nieposzlakowana opinia,   

  7) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami      wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.

  1. Wymagania dodatkowe :

  1) mile widziane:             - wykształcenie w zakresie budownictwa o specjalności drogowej;               - posiadanie doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem spraw objętych        zakresem zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór, tj. wiedza z zakresu        drogownictwa i postępowań administracyjnych,

  2) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa,          3) sprawna obsługa komputera, m. in. pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word),

  4) umiejętność sporządzania pism urzędowych, uzasadnień i argumentowania zajmowanego      stanowiska w danej sprawie,         5) prawo jazdy kat. B,

  6) rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość,

  9) umiejętność samodzielnej organizacji pracy i pracy w zespole,

   10) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.

  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw drogownictwa:
  • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
  • wydawanie decyzji administracyjnych:

  -  na umieszczenie w pasie dróg gminnych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową       lub potrzebami ruchu drogowego;

  - na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat z tego tytułu;

  - na wykonanie zjazdu z drogi gminnej;

  • wydawanie postanowień w sprawie uzgodnień linii ogrodzenia wzdłuż dróg gminnych;
  • wydawanie oświadczeń o dostępie komunikacyjnym działki do drogi gminnej publicznej za pośrednictwem istniejącego zjazdu,
  • obsługa indywidualna wniosków o zmianę, uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych bądź wewnętrznych;
  • opiniowanie możliwości włączenia projektowanej zabudowy w system dróg gminnych publicznych;
  • obsługa indywidualnych wniosków dotyczących ewidencji dróg gminnych (zapytania, udostępnianie materiałów);
  • wydawanie zezwoleń na umieszczanie nośników reklamowych w pasie drogowym;
  • przygotowywanie specyfikacji do postępowań przetargowych w zakresie remontu / budowy dróg i chodników;
  • uzgadnianie projektu budowlanego zjazdu z drogi gminnej;
  • przygotowywanie zgłoszeń budów, remontów, przebudowy dróg, mostów, przepustów itp.
  • koordynacja prac związanych z projektowaniem nowych dróg, przygotowywanie zapytań ofertowych, projektów umów, aneksów do umów, nadzór nad realizacją prac;
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych;
  • przygotowywanie wniosków o ujęcie w planie Zarządu Dróg Wojewódzkich / Zarządu Dróg Powiatu Mieleckiego inwestycji do wykonania w trybie Inicjatyw Samorządowych;
  • przygotowywanie wniosków o dotację zadań drogowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
  • opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej w zakresie realizacji wykonywanych czynności, w tym projektów uchwał i zarządzeń;
  • przygotowywanie materiałów do projektu budżetu z zakresu budownictwa drogowego;
  • sporządzanie obowiązujących zestawień, wydruków, informacji oraz sprawozdań;
  • archiwizacja dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy.
  1. Warunki pracy:
  • nawiązanie stosunku pracy: wrzesień 2021 r.;
  • forma zatrudnienia: docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony;
  • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30 do 14.30;
  • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
  • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
  • charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy, ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, w pokoju wieloosobowym,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office i programów specjalistycznych – w miarę potrzeb;
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
  • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
  • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. 6 miesięcy, następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
  • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W lipcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

  1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
   • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
   • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z Załącznikiem nr 1),
   • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
   • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń, uprawnień oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
   • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
   • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
   • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
   • o karalności,
   • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
   • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
   • 7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
  2. Dodatkowe informacje:
  • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
  • RODO - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 16 sierpnia 2021 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa”.

  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.     

  Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia. Osoba do kontaktu: Sabina  Piecuch, tel. 17 227 67 36 (w godzinach pracy urzędu).

  O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

  Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn.

                                                                                        BURMISTRZ  PRZECŁAWIA                                                                                   

                                                                                                  Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2547
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:26 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:26 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra