BURMISTRZ PRZECŁAWIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu


  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wykształcenie wyższe w zakresie: rachunkowości, finansów, bankowości,
  3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub      za umyślne przestępstwo skarbowe; 4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, 5)  nieposzlakowana opinia;    6) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami      wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.
  1. Wymagania dodatkowe :
  1) mile widziane udokumentowane min. 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie      księgowości budżetowej w administracji publicznej (rządowej, samorządowej), sprawna      obsługa pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word), 2) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustaw z zakresu gospodarki      budżetowej; 3) umiejętność sporządzania pism urzędowych, uzasadnień i argumentowania zajmowanego      stanowiska w danej sprawie; 4) rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość; 5) elastyczność i umiejętność szybkiego uczenia się; 6) odporność na stres i pracę pod presją czasu; 7) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, pracy w zespole, operatywność; 8) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia. 
  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw księgowości dochodów budżetowych:
  • Księgowanie dochodów Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej, zgodnie z zasadami funkcjonowania poszczególnych kont objętych planem kont dla budżetów jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową, poprzez:
   • obsługę finansowo–księgową prowadzoną w komputerowej ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej, zapewniającą rejestrację wszystkich operacji     gospodarczych, w tym prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dochodów     według potrzeb,
   • bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych,
   • monitorowanie i dokonywanie weryfikacji obrotów i sald kont analitycznych z kontami syntetycznymi,
   • dekretowanie dowodów księgowych dochodów,
   • sporządzanie potrzebnych danych do okresowej informacji z przebiegu wykonania dochodów budżetowych.
  • Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdań budżetowych tj.:
  • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst.,
  • Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych,
  • Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu     administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego     ustawami,
  • wszystkich zbiorczych sprawozdań miesięcznych i kwartalnych z zakresu dochodów i należności.
  • Sporządzanie sprawozdania finansowego tj. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej dochodów budżetowych.
  • Sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
  • Miesięczne uzgadnianie wpływów budżetowych (zapisów syntetycznych) z ewidencją analityczną m.in. księgowości podatkowej i gospodarowania odpadami komunalnymi.
  • Obsługa księgowa (w tym m.in. wystawianie faktur i egzekwowanie należności z niżej wymienionych tytułów, przez wystawianie wezwań do zapłaty), w zakresie dochodów z tytułu:
  • dzierżaw, najmu mienia komunalnego,
  • opłaty eksploatacyjnej,
  • opłaty za użytkowanie wieczyste,
  • opłaty przekształceniowej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności,
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury     technicznej w pasie drogowym,
  • opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • kosztów opieki wychowania przedszkolnego.
  • Wystawianie not obciążeniowych.
  • Obsługa księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkiowej.
  • Dokonywanie potrąceń i rozliczeń dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
  • Opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej w zakresie realizacji wykonywanych czynności, w tym projektów uchwał, zarządzeń.
  • Przygotowywanie materiałów do projektu budżetu z zakresu wykonywanych czynności, zestawień i informacji z zakresu wykonywanych czynności.
  • Sporządzanie obowiązujących zestawień, wydruków, informacji, sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.
  • Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności do archiwum zakładowego.
  • Pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności pracowników Wydziału Finansowego -Podatkowego na stanowisku ds. księgowości budżetowej organu oraz wskazanych stanowisk przez przełożonych.
  • Wykonywanie innych doraźnych prac zleconych przez przełożonych.
  1. Warunki pracy:
  • nawiązanie stosunku pracy: czerwiec 2021 r.;
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
  • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30 do 14.30;
  • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
  • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
  • charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy, ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, w pokoju wieloosobowym,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 6 godzin w trakcie zmiany roboczej,
  • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
  • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. 6 miesięcy, następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
  • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W kwietniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
  1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
   • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
   • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z Załącznikiem nr 1),
   • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
   • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
   • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
   • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
   • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
   • o karalności,
   • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
   • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
   • 7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
  2. Dodatkowe informacje:
  • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
  • RODO - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 18 maja 2021 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości dochodów budżetowych”. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.      Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia. Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).        O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.         Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.          Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu. Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn.

                                                                                        BURMISTRZ  PRZECŁAWIA

                                                                                                  Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2517
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:23 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:23 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra