Burmistrz Przecławia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansowo-Podatkowym


  BURMISTRZ  PRZECŁAWIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wykształcenie wyższe w zakresie: rachunkowości, finansów, ekonomii, prawa lub administracji;

  3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub      za umyślne przestępstwo skarbowe;

  4) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, 5)  nieposzlakowana opinia;   

  6) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami      wskazanymi w punkcie 6. niniejszego ogłoszenia.

  1. Wymagania dodatkowe :

  1)  udokumentowane min. 6.-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej      (rządowej lub samorządowej), potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem      pracodawcy;

  2) znajomość obsługi programów firmy SOFTRES „System księgowości podatkowej”;

  3) sprawna obsługa programów pakietu biurowego MA Office:

  4) umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, operatywność, rzetelność,      terminowość, elastyczność i umiejętność szybkiego uczenia się;

  5) umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, dokładność, komunikatywność,

  6) umiejętność sporządzania dokumentacji księgowej oraz pism urzędowych, w tym      postanowień, decyzji, wezwań, pisania uzasadnień i argumentowania zajmowanego      stanowiska w danej sprawie;

  7) umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność obsługi trudnego klienta;

  8) odporność na stres i pracę pod presją czasu;

  9) posiadanie wiedzy m. in. z obszaru ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku      rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej, o rachunkowości, o finansach publicznych,      o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu postępowania administracyjnego.

  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku do spraw księgowości podatkowej i windykacji:
  • prowadzenie w księgach rachunkowych na kontach analitycznych i szczegółowych podatników pełnej ewidencji i dekretacji operacji finansowo –księgowych, w tym księgowanie przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zastosowanych ulg podatkowych, a także dokonywanie przeksięgowań;
  • prowadzenie postępowań i wydawanie stosownych postanowień lub decyzji w zakresie dokonywanych wpłat, nadpłat lub zwrotów podatku,
  • kontrola terminowości wpłat zobowiązań podatkowych i wystawianie upomnień;
  • podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych przez m.in. wystawianie tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe i należności uboczne, dokonywanie wpisów hipoteki przymusowej lub zastawów skarbowych;
  • bieżąca współpraca z organami egzekucyjnymi i komornikami sądowymi, w tym m.in. sporządzanie informacji podatkowych na wniosek organów egzekucyjnych oraz wydawanie z urzędu zawiadomień o wycofaniu lub ograniczeniu tytułów wykonawczych;
  • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych z wykonania dochodów podatkowych (w tym Rb-27S i Rb-N);
  • przeprowadzanie inwentaryzacji podatków lokalnych (zaległości i nadpłat) oraz tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizacyjnych należności,
  • ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych oraz wydawanie tych zaświadczeń;
  • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ulg podatkowych, w tym: rozłożeń na raty i odroczeń zapłaty podatków, bądź zaległości podatkowych;
  • przeprowadzanie kontroli podatkowej u podatników w celu sprawdzenia czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;
  • okresowo - obsługa klientów w zakresie składanych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  1. Warunki pracy:
  • nawiązanie stosunku pracy: marzec 2023 r.;
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę;
  • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (średnio: 40 godz. tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30 do 14.30;
  • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
  • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
  • charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze w budynku nie posiadającym windy, ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, w pokoju wieloosobowym,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 6 godzin w trakcie zmiany roboczej,
  • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
  • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. 6 miesięcy, a następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
  • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W styczniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

  1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
   • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
   • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z Załącznikiem nr 1),
   • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
   • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
   • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
   • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
   • o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
   • o karalności,
   • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
   • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).

              7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).    

  1. Dodatkowe informacje:
  • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
  • RODO - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: http://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 14 lutego 2023 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na  stanowisko urzędnicze d/s księgowości podatkowej i windykacji ”.           

  1. Pozostałe informacje:
  • Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
  • Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).
  • terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
  • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
  • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.
  • Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn.

                                                                                      BURMISTRZ  PRZECŁAWIA                                                                                   Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 6979
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:44 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:44 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra