INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

  1. Określenie stanowiska urzędniczego* :
  2. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:
  ……… Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu ……………
  1. w jednostce organizacyjnej Gminy, na stanowisku: ……… nie dotyczy ……………………………………………………………………
  1. Informacja*:
  - Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:            Krystyna  Kotula  zam. w Rzeszowie                      (imię i nazwisko)                                     (miejscowość) - Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano    żadnej osoby.* III. Uzasadnienie: Wybrana kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszenia o naborze. Ponadto, wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym, a przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z zakresu przepisów wskazanych w ogłoszeniu pozwoliła ocenić wiedzę kandydatki jako zadawalającą do prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku Skarbnika Gminy – głównego księgowego budżetu.
  1. Informację przekazał:
  Przecław, dnia 27 sierpnia 2020 r.  Janusz Krakowski  (Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej)    (miejscowość, data)                              (imię nazwisko osoby upoważnionej)        (podpis osoby upoważnionej) Uwaga: * wybrać właściwe UWAGA: Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres, co najmniej 3 miesięcy. Wywieszono na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu w terminie

  BURMISTRZ  PRZECŁAWIA OGŁASZA NABÓR na Skarbnika Gminy / głównego księgowego budżetu

   
  1. Wymagania kwalifikacyjne i sposób ich udokumentowania
  2. Wymagania obowiązkowe:
  3. l) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfede- racji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym     Handlu  (EFTA), którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów     prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczy-     pospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.     o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1282);

  2) posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykony-     wania obowiązków głównego księgowego;

  3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu,     działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumen-     tów lub  za przestępstwo skarbowe;

  5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku, 6) nieposzlakowana opinia;     7) spełnienie jednego z poniższych warunków:              a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,        uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posia-        danie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,            b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna oraz 6-letnia praktyka        w księgowości,        c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów,             d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachun-        kowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg        rachunkowych, 8) złożenie pełnego kompletu dokumentów, przygotowanych zgodnie z wytycznymi wskazanymi     w ust. 3. niniejszego ogłoszenia.

  1. Wymagania dodatkowe:

  1) preferowane doświadczenie zawodowe w księgowości  jednostek samorządu terytorialnego sektora finansów publicznych;

  2) znajomość obsługi komputera, w tym:       

  1. a) biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel i Word;
  2. b) mile widziana znajomość obsługi programu finansowo-księgowego SOFTRES, programu Ministerstwa Finansów „BESTIA” i programu „Legislator”;

  3) umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym w programach     księgowych;

  4) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów     w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;

  5) znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej, ustawy o finansach      publicznych, ustawy o rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;

  6) bardzo dobra znajomość klasyfikacji budżetowej;

  7) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej, rzetelność, zaangażowanie,      komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, odpowiedzialność, bezkonfliktowość,      uczciwość i systematyczność;

  8) wysoka kultura osobista;

  9) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

  10) prawo jazdy kat. B.

  1. Sposób udokumentowania wymagań na stanowisko Skarbnika Gminy.

  1) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata o stanowisko Skarbnika Gminy     (głównego księgowego budżetu) - napisany własnoręcznie,

  2) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV),

  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wg wzoru Załącznika Nr 1, 4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (m.in. świadectwa, dyplomy,     certyfikaty, poświadczenia, zaświadczenia),          5) kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, w tym     na stanowisku z zakresu księgowości,         7) posiadane kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia),    8) oświadczenia kandydata, tj.:

  1. a) o niekaralności,
  2. b) o stanie zdrowia – do celów rekrutacji,
  3. c) o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  4. d) o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii

                         Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia  zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  1. e) o wyrażeniu dobrowolnej zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

                    - według wzorów określonych w Załącznikach Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6,

  • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia aktualnego Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności.
  1. Ogólny zakres zadań na stanowisku Skarbnika Gminy / głównego księgowego budżetu:

  Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Do zadań Skarbnika Gminy należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

  • prowadzenia rachunkowości jednostki,
  • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • dokonywania wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy we współpracy z merytorycznymi stanowiskami pracy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
  • opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu, informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze, sprawozdań do GUS,
  • ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
  • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz bieżące informowanie Burmistrza o sytuacji finansowej gminy,
  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do zaciągania przez gminę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz niezbędnych dokumentów w zakresie spłaty zadłużenia i kosztów jego obsługi,
  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów do udzielania z budżetu gminy pożyczek, poręczeń, gwarancji bankowych,
  • współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, ZUS, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu Gminy,
  • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z budżetem gminy (budżet i jego zmiany, plany finansowe, wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany itp.),
  • prowadzenie kontroli wewnętrznych gospodarki finansowej gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
  • nadzór i kontrola nad realizacją budżetu gminy, w tym nad prawidłowym stosowaniem klasyfikacji budżetowej,
  • zapewnienie terminowego, rzetelnego, i prawidłowego sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych jednostkowych i zbiorczych,
  • kontrasygnowanie umów i innych czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne budżetu gminy,
  • analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych,
  • akceptowanie rachunków do wypłaty, podpisywanie przelewów,
  • czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej, zabezpieczenie finansowe wykonania zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza, w szczególności pozyskiwanie środków finansowych w formie pożyczek i kredytów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  • opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
  • współpraca przy przygotowywaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych oraz innych pracach związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych pozabudżetowych środków finansowych,
  • nadzorowanie właściwego przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
  • nadzór i kontrola nad prowadzeniem ewidencji majątku gminy, koordynacja oraz nadzór nad zakupem środków trwałych i WNiP,
  • opracowywanie procedur, projektów dokumentacji wewnętrznej (m.in. pism, instrukcji, zarządzeń, uchwał),
  • uczestnictwo w posiedzeniach Rady Miejskiej i jej komisji,
  • sprawowanie nadzoru nad pracownikami na podległych stanowiskach w zakresie księgowości budżetowej,
  • wykonywanie innych czynności i zadań dotyczących pracowników samorządowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  • szczegółowy zakres czynności zostanie określony zakresem obowiązków.

  Warunki pracy:

  • nawiązanie stosunku pracy: wrzesień 2020 r.;
  • forma zatrudnienia: powołanie (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych)
  • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (40 tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30 do 14.30;
  • miejsce pracy: ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław oraz teren Gminy Przecław,
  • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
  • charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II. piętrze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, w pokoju wieloosobowym,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowo-administracyjnym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
  • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,

        Ponadto:

  • Pracownik zatrudniony na stanowisku skarbnika jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W lipcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 20 sierpnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Skarbnika”.           

  RODO - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem:             https://bipgminaprzeclaw.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

  1. Pozostałe informacje: 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Przecławia powoła Zarządzeniem odpowiednią Komisję. 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:        I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne (formalne), osoby zakwalifikowane            do II etapu konkursu zostaną powiadomione telefonicznie lub korespondencyjnie            o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej,              II etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne (formalne). 3. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie      podlegają rozpatrzeniu. Zgłoszenia niewybrane w toku postępowania, w przypadku ich      nieodebrania w siedzibie urzędu zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy      od zakończenia naboru.     4.  Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (dostępna w godzinach pracy urzędu). 5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu     Informacji Publicznej Gminy Przecław oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.
  2. Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do: - odwołania lub unieważnienia naboru, bez podawania przyczyny,               - nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego        kandydata.

   BURMISTRZ  PRZECŁAWIA

   Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2491
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:15 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:15 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra