Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości dochodów budżetowych


  Przecław, 31.03.2020 r.

  BURMISTRZ  PRZECŁAWIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. księgowości dochodów budżetowych w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata :
  • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • udokumentowane minimum 2. letnie doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości,
  • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie.
  1. Wymagania dodatkowe :
  mile widziane: 1) biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel, Word, 2) znajomość obsługi programu finansowo-księgowego SOFTRES i programu Ministerstwa     Finansów „BESTIA”.
  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • księgowanie dochodów Urzędu Miejskiego w Przecławiu jako jednostki budżetowej zgodnie z klasyfikacja budżetową;
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) i bilansów oraz bieżących zestawień czy informacji;
  • uzgadnianie wpływów budżetowych
  • obsługa księgowa (wystawianie faktur i not obciążeniowych oraz egzekwowanie należności)
  • obsługa księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
  • dokonywanie potraceń i rozliczeń dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ustawowych zleconych jst;
  • opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej (pism, instrukcji, zarządzeń, uchwał).
  1. Warunki pracy:
  • nawiązanie stosunku pracy: kwiecień-maj 2020 r.;
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
  • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (40 tygodniowo), w godzinach pn. od 7.30 do 16.30; od wt. do czw. od 7.30 do 15.30, w pt. od 7.30 do 14.30;
  • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
  • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
  • charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II. piętrze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, w pokoju wieloosobowym,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowo-administracyjnym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office i programów specjalistycznych do obsługi finansowo-księgowej;
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
  • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
  • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. 6 miesięcy, następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
  • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W lutym 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
  1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
   • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
   • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z Załącznikiem nr 1),
   • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
   • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
   • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
   • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • o karalności (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”),
  • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
  • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
   • 7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
  1. Dodatkowe informacje:
  • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
  • RODO - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: https://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości dochodów budżetowych”.           Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.      Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia. Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu). O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu. Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn.

  BURMISTRZ

             Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2408
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:10 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:10 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra