Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. obronno-wojskowych


   OGŁOSZENIE O NABORZE

  Burmistrz Przecławia

  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. obronno-wojskowych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie: bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego lub specjalności wojskowej, administracji, prawa,
  • udokumentowane min. 5. letnie doświadczenie zawodowe,
  • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa;
  • dobra znajomość przepisów: - ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;       - ustawy o samorządzie gminnym.
  • znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności: - o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, - o zarzadzaniu kryzysowym,      - o ochronie przeciwpożarowej,   - o ochronie informacji niejawnych,        - o ochronie danych osobowych,             - o stanie wojennym,        - o stanie wyjątkowym,    - o stanie klęski żywiołowej,        - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
  1. Wymagania dodatkowe:
  • posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B,
  • umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet  MS Office  (Word, Excel)
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  • umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz negocjowania,
  • odporność na stres i umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.
  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie spraw w zakresie obronności, a w szczególności: - tworzenie w formie planów warunków organizacyjnych i technicznych celem    realizacji zadań na potrzeby obronne państwa,          - opracowywanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy     w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz kart     realizacji zadań,          - opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru, regulaminu     organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz zakresu działania Urzędu w dziedzinie     obronności państwa w czasie pokoju,            - opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Zastępczych Miejsc Szpitalnych     oraz przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z kwalifikacją wojskową oraz ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy, przygotowanie i szkolenie pracowników na potrzeby obronne.
  • prowadzenie akcji kurierskiej.
  • Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony państwa.
  • Prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej, a w szczególności: - realizacja zadań związanych z zapewnieniem procesu kierowania działaniami    w zakresie monitorowania, analizowania i prognozowania rozwoju zagrożeń,    planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie gminy, tworzenie    i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,           - opracowywanie planów obrony cywilnej i kart realizacji zadań OC, - opracowywanie rocznych planów działania w dziedzinie obronności, obrony    cywilnej i zarządzania kryzysowego,  -  prowadzenie magazynu OC oraz dokumentacji magazynowej.
  • prowadzenie spraw w zakresie zarządzania kryzysowego, a w szczególności:          - stałe aktualizowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,   - aktualizacja bazy danych na potrzeby zarządzania kryzysowego,     - planowanie i przygotowywanie działań w przypadku wystąpienia miejscowych    zagrożeń oraz zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych    i kryzysowych, - przygotowywanie i zapewnianie działania systemu ostrzegania i alarmowania oraz   systemu powszechnego ostrzegania.
  • prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: - współdziałanie z Komendą PPSP w Mielcu oraz gminnymi jednostkami Ochotniczej   Straży Pożarnej w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku     o ochronie przeciwpożarowej,  - realizacja zadań związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w Gminie,
  • prowadzenie spraw w zakresie ochrony informacji niejawnych: - obsługa kancelarii ochrony informacji niejawnych
  - współpraca z informatykiem w zakresie przestrzegania zasad ochrony informacji    niejawnych w systemie teleinformatycznym, - opracowywanie oraz aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych,      - prowadzenie stosownych dzienników, wykazów i rejestrów dotyczących informacji    niejawnych.
  • sporządzanie sprawozdawczości.
  1. Warunki pracy na stanowisku:
  • nawiązanie stosunku pracy: 01 września 2019 r.;
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę;
  • wymiar czasu pracy: cały etat, tj. średnio: 8 godz. dziennie (40 godz. tygodniowo).
  • miejsce pracy: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego nr 7 oraz teren Gminy Przecław;
  • charakterystyka stanowiska pracy:
                 - praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym                    windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,    - pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie       zmiany roboczej,    - bezpośredni kontakt z  klientami w urzędzie i w terenie,    - wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków      służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem;
  • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony,   6 miesięcy. Następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy i pozytywnego  wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownik zostanie  zatrudniony na dalszy okres.
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  w czerwcu 2019 r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
  1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
   • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
   • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z Załącznikiem nr 1),
   • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy,
   • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
   • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
   • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • o karalności (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”),
  • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
  • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
   • 7) zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
  1. Dodatkowe informacje:             
  • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć 3 miesięczną służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych;
  • pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym;
  • pracownik zobowiązany jest do złożenia Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego w celu uzyskania poświadczenie bezpieczeństwa do prac z dokumentami niejawnymi min. do klauzuli „poufne”;
  • RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem : https://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 09 sierpnia 2019 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze do spraw obronno-wojskowych”. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.   Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia. Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).         O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.         Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.          Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu. Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn.

  BURMISTRZ

            Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2573
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:58 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:58 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra