Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przecławiu


   OGŁOSZENIE O NABORZE

  Burmistrz Przecławia

  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze

                 w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przecławiu

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ochrony środowiska;
  • udokumentowane min. 3. letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 2. letni staż pracy w jednostce administracji publicznej;
  • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa;
  • podstawowa znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  • dobra znajomość przepisów: - ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale     społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na     środowisko, -  ustawy – prawo ochrony środowiska,
  - ustawy – prawo wodne, - ustawy o ochronie zwierząt;
  • umiejętność obsługi programów pakietu biurowego MS Office.
  1. Wymagania dodatkowe:
  • posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B,
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odporność na stres i pracę pod presją czasu,
  • terminowość i komunikatywność.
  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzenie postępowań z ustawy prawo wodne – naruszenie stosunków wodnych na gruncie,
  • przygotowywanie i nadzór nad realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przecław”,
  • współdziałanie z organizacjami samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt,
  • prowadzenie spraw związanych z pracami Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu wysokości strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
  • prowadzenie spraw związanych z nabyciem i sprzedażą mienia gminnego,
  • prowadzenie ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz spraw z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
  1. Warunki pracy na stanowisku:
  • Nawiązanie stosunku pracy: 01 sierpnia 2019 r.
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
  • Wymiar czasu pracy: cały etat, tj. średnio: 8 godz. dziennie (40 godz. tygodniowo).
  • Miejsce pracy: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego nr 7 oraz teren Gminy Przecław
  • Charakterystyka stanowiska pracy:
                 - praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym                    windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,    - pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie       zmiany roboczej,    - bezpośredni kontakt z  klientami w urzędzie i w terenie,    - wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków      służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem.
  • Warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony,   6 miesięcy. Następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy i pozytywnego  wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownik zostanie  zatrudniony na dalszy okres.
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W czerwcu 2019 r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
  1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
   • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
   • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z Załącznikiem nr 1),
   • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy,
   • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
   • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
   • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • o karalności (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”),
  • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
  • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
   • 7) Zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
  1. Dodatkowe informacje:
  • Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć 3 miesięczną służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych.
  • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
  • RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem : https://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:   
  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 15 lipca 2019 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu). Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale IR”. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.   Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia. Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).         O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.         Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.          Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu. Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn.

  BURMISTRZ

            Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2510
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:57 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:57 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra