BURMISTRZ PRZECŁAWIA ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: dyrektora Wydziału Urbanistyki Inwestycji Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Przecławiu


  Przecław, 27 lutego 2019 r.

  BURMISTRZ  PRZECŁAWIA ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • spełnianie wymagań określonych w art. 6 opustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie wyższe techniczne magisterskie o kierunku: budownictwo i pokrewne, inżynieria środowiska lub geodezja,
  • doświadczenie zawodowe: co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej przez min. 3 lata o charakterze zgodnym z wymaganiami na przedmiotowym stanowisku,
  • posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zadań z zakresu działalności Wydziału, potwierdzonych stosownymi dokumentami,
  • nieposzlakowana opinia.
  1. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość Statutu Gminy Przecław,
  • znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu,
  • znajomość ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
  • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
  • dodatkowym atutem będzie posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych z zakresu działania Wydziału,
  • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • wymagane cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, planowanie sprawnej organizacji pracy i podejmowanie decyzji, skuteczne komunikowanie się, dyspozycyjność, sumienność, kreatywność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.
  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • kierowanie pracą Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, w tym nadzorowanie pracy podległych pracowników, w szczególności nadzór nad terminowym i prawidłowym załatwianiu spraw,
  • organizacja i nadzór merytoryczny nad realizacją zadań w zakresie: - realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z bieżących potrzeb   Gminy,         - gospodarki przestrzennej i budownictwa, - drogownictwa, w tym oświetlenia drogowego,     - ochrony środowiska,           - ochrony zabytków,  - prawa wodnego,      - stosowania procedur zamówień publicznych,
  - nadzoru nad mieniem komunalnym Gminy;
  • prowadzenie spraw w zakresie szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej (drogi, budynki i obiekty komunalne, infrastruktura wodno-kanalizacyjna) – dokonywanie zgłoszeń na Policję, czy też do Ubezpieczyciela,
  • współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie realizacji programu zarządzania ryzykiem powodziowym na terenie Gminy Przecław i ochrony przed powodzią,
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza z zakresu spraw prowadzonych przez Wydział,
  • opracowywanie rocznych planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w budynku Urzędu, w oparciu o bieżące zadania prowadzone przez WUIOŚiGG,
  • odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdawczości w Wydziale,
  • sporządzanie bieżących informacji na potrzeby Rady Miejskiej w Przecławiu i Burmistrza z zakresu działania WUIOŚiGG.
  1. Warunki pracy:
  • Termin nawiązania stosunku pracy: kwiecień 2019 r.;
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę;
  • wymiar czasu pracy: pół etatu ( ½ ),
  • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław (w tym jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe),
  • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, zewnętrznymi instytucjami publicznymi,
  • charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II. piętrze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows,
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy poniżej 4 godzin w trakcie zmiany roboczej,
  • praca wymagająca przemieszczania się poza teren Gminy związana z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku (szczegółowy zakres zadań zostanie określony w zakresie czynności pracownika).
  UWAGA: Pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym – umowa na okres 6. miesięcy),
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
  1. Wymagane dokumenty:
   • 1) list motywacyjny z załączonym CV,
   • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
   • 3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
   • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
   • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
   • 6) oświadczenie kandydata (załącznik nr 2) : - o posiadaniu obywatelstwa polskiego,            - o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz o braku skazania     prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po rozstrzygnięciu konkursu -     potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie     informacji o osobie”), - o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – jak    w tytule (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy), - o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osób przystępujących do naboru    na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu (załącznik    -  klauzula informacyjna).      
  Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w kolejnych etapach postępowania konkursowego. Dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą:        „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami oraz kontaktu i możliwości powiadomienia o etapach i wynikach naboru – danych dotyczących numeru telefonu lub adresu e-mail, zgodnie z:  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”, potwierdzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.        
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 12 marca 2019 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.   Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Przecławia. Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w WUIOŚiGG”. O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby, która ostatecznie zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyj-nym  zostaną dołączone do jej akt osobowych. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu. Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn. Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych kandydata do pracy będzie Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.
  3. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
  5. Aplikant posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia lub usunięcia.
  6. Każdy z kandydatów posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
  Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

                                                                                                BURMISTRZ PRZECŁAWIA

                                                                                                                    Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2223
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:52 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:52 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra