BURMISTRZ PRZECŁAWIA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu do spraw obsługi rady i jednostek pomocniczych oraz spraw organizacyjno-administracyjnych urzędu.


  Przecław, 27 lutego 2019 r.

  BURMISTRZ  PRZECŁAWIA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu do spraw obsługi rady i jednostek pomocniczych oraz spraw organizacyjno-administracyjnych urzędu.

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie wyższe magisterskie,
  • nieposzlakowana opinia.
  1. Wymagania dodatkowe:
  znajomość :
  • Statutu Gminy Przecław,
  • Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przecławiu,
  • ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273),
  • ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
  ponadto:
  • 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym,
  • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, dokładność, systematyczność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego analitycznego i logicznego myślenia, wysoka kultura osobista.
  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) obsługa Rady Miejskiej w Przecławiu, w tym obsługa kancelaryjno – biurowa Rady  Miejskiej w Przecławiu i jej Komisji;  
  2) wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem referendum oraz z wyborami      do Sejmu, Senatu, samorządu terytorialnego, organów jednostek pomocniczych gminy      oraz innych  organów (np. ławników do sądu, członków kolegiów ds. wykroczeń); 3) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych gminy      (obsługa zebrań organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gminy,       tj. wyborów sołeckich, zebrań wiejskich i rad osiedli, kontaktów z radą sołecką i radami       osiedli itp.); 4) opracowywanie informacji, ocen i wniosków na potrzeby Rady Miejskiej; 5) prowadzenie rejestrów i ewidencji, tj. m.in.:      - rejestru wniosków i interpelacji radnych,      - ewidencji postulatów i wniosków wyborców,      - rejestru Zarządzeń Burmistrza,      - rejestru urzędowego skarg i wniosków;        6) udzielanie i rejestrowanie informacji publicznych; 7) zbieranie i analiza oświadczeń majątkowych radnych, pracowników urzędu, kierowników       jednostek organizacyjnych oraz innych osób zobowiązanych do ich złożenia oraz       prowadzenie rejestru w tym zakresie; 8) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów; 9) archiwizowanie dokumentacji urzędowej.
  1. Warunki pracy:
  • nawiązanie stosunku pracy: kwiecień 2019 r.;
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
  • wymiar czasu pracy: 1:1 etat,
  • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
  • charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II. piętrze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego oraz programu operacyjnego Windows,
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
  • praca wymagająca przemieszczania się poza budynek urzędu związana z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku (korzystanie z samochodu służbowego).
  UWAGA: Pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym – umowa na 6 miesięcy).         
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W styczniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
  1. Wymagane dokumenty:     
  • 1) list motywacyjny z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenie kandydata (załącznik nr 2) : - o posiadaniu obywatelstwa polskiego,            - o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz o braku skazania     prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po rozstrzygnięciu konkursu -     potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie     informacji o osobie” – na koszt kandydata), - o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – jak    w tytule (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy), - o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osób przystępujących do naboru    na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu (załącznik    -  klauzula informacyjna).      
  Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w kolejnych etapach postępowania konkursowego. Dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą:        „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze oraz kontaktu i możliwości powiadomienia o etapach i wynikach naboru – danych dotyczących numeru telefonu lub adresu e-mail, zgodnie z:  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”, potwierdzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.        
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:   
  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 18 marca 2019 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.   Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady”. Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia. Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu). O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby, która ostatecznie zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną dołączone do jej akt osobowych. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu. Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn.  Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych kandydata do pracy będzie Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.
  3. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
  5. Aplikant posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia lub usunięcia.
  6. Każdy z kandydatów posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
  Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

                                                                                                BURMISTRZ PRZECŁAWIA 

                                                                                                                    Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 3410
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:52 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:52 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra