Przecław, 10 maja 2018 r.

  BURMISTRZ  PRZECŁAWIA ogłasza nabór na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia, preferowany kierunek wykształcenia to: prawo, administracja, bezpieczeństwo, informatyka
  • nieposzlakowana opinia,
  • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
  • prawo jazdy kat. B.
  1. Wymagania dodatkowe:
  Znajomość :
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
  • ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247),
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
  • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, dokładność, systematyczność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, punktualność, wysoka kultura osobista.
  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) opracowanie oraz wdrożenie wewnętrznych procedur  ochrony danych osobowych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy; 2) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązującego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  3)  monitorowanie przestrzegania rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (…), innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 4)  udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO; 5)  współpraca z organem nadzorczym; 6)  pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach; 7)  pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 8)  prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności; 9) prowadzenie szkoleń pracowników mających jakikolwiek dostęp do danych osobowych; 10) sporządzanie stosownej dokumentacji wynikającej ze specyfiki stanowiska, 11) monitorowanie zmian w przepisach mających wpływ na bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych, spisów, rejestrów itp. 12) nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe, 13) nadzór nad działaniami związanymi z ewentualnym naruszeniem systemu ochrony danych osobowych; 14) wypełnianie swoich zadań z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania danych, mając na uwadze charakter, zakres i cele ich przetwarzania oraz inne, nie wymienione wyżej czynności wynikające z przepisów prawa i regulaminów wewnętrznych.
  1. Warunki pracy:
  • nawiązanie stosunku pracy: maj 2018 r.;
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
  • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (40 tygodniowo), w godzinach od 7.30 do 15.30,
  • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław (jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe),
  • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
  • charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II. piętrze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows,
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
  • praca wymagająca przemieszczania się poza budynek urzędu związana z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku,
  Istnieje możliwość zatrudnienia na innej podstawie niż umowa o prace, tj.: umowa zlecenia lub umowa o wykonywanie usług, wg zasad określonych pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą lub wg zasad określonych w umowie z Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą.
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W maju 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
  1. Wymagane dokumenty:
   • 1) list motywacyjny z załączonym CV,
   • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   • 3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (jeżeli osoba już pracowała),
   • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
   • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
   • 6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”),
   • 7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   • 8) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • 9) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – jak w tytule (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
  Szczegółowe CV ( uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej), powinno być na końcu opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późniejszymi zmianami)”, potwierdzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 23 maja 2018 r. (środa) do godziny 15.00. Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko IODO”. O wyniku naboru osoby aplikujące zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub listownie), dodatkowo informacja o dokonanym wyborze będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn.  

                                                                                                BURMISTRZ PRZECŁAWIA

                                                                                                         mgr Ryszard Wolanin

   

  ilość wyświetleń: 8470
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:41 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:41 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra