Przecław, 10 kwietnia 2018 r.

    Załącznik Nr 9 do Regulaminu naboru

  INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

  I. Określenie stanowiska urzędniczego* :

  1. w Wydziale/Samodzielnym stanowisku:
  Budżetowo-Finansowym do spraw środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  1. w jednostce organizacyjnej Gminy, na stanowisku:
  …………………………nie dotyczy…………….…………………………………… II. Informacja*: - Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano       Monikę Więch, zam. w Mielcu  - Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnej osoby.*

  III. Uzasadnienie:             Pani Monika Więch spełniła wymagania formalne w tym wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień przypisanych do stanowiska o które aplikowała oraz udowodniła swoją praktyczną wiedzę w tym zakresie.  Ponadto,  posiada  doświadczenie zawodowe, które ułatwi Jej wdrożenie się w proponowany zakres obowiązków służbowych.

  Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz wskazał P. M. Więch jako osobę kompetentną i spełniającą wymagania przypisane do stanowiska ds. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w Wydziale Budżetowo-Finansowym.

  IV. Informację przekazał: Przecław, dnia .10.04.2018 r.  Beata Augustyn (Sekretarz Komisji)   ……….…………...............     (miejscowość, data)                              (imię nazwisko osoby upoważnionej)             (podpis osoby upoważnionej) Uwaga: * wybrać właściwe

  Przecław, 21 marca 2018 r.

  BURMISTRZ  PRZECŁAWIA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu

   
  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie wyższe, wyższe zawodowe, kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia lub pokrewne),
  • minimum 2. letnie doświadczenie zawodowe w Wydziale finansowym jednostki samorządu terytorialnego,
  • biegła znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel, Word,
  • znajomość obsługi programu finansowo-księgowego, programu „Ewidencja Środków Trwałych”,
  • kurs rachunkowości,
  • certyfikaty dotyczące posiadanej wiedzy na temat środków trwałych,
  • poświadczenie o czynnym udziale w pracach inwentaryzacyjnych,
  • prawo jazdy kat. B.
  1. Wymagania dodatkowe:

  Znajomość :

  • Krajowych Standardów Rachunkowości Nr 2 i Nr 11,
  • Zagadnień z zakresu środków trwałych, w tym Klasyfikacji Środków Trwałych,
  • Gospodarki kasowej w jednostkach budżetowych,
  • Ustawy z dnia 29 września 21994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870),
  • Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

  Ponadto:

  - umiejętność logicznego i analitycznego myślenia

  - komunikatywność i operatywność,

  - dokładność, systematyczność, terminowość,

  - odporność na stres i pracę pod presją czasu,

  - umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz pracy w zespole.           

  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • Prowadzenie ewidencji majątku gminy;
  • Kontrola obiegu dokumentów środków trwałych;
  • Wystawianie dokumentów dotyczących ewidencji środków trwałych : PT, OT, MT, LT itp.;
  • Czuwanie nad ciągłością ubezpieczenia majątku ruchomego i nieruchomości Gminy Przecław;
  • Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji;
  • Prowadzenie ewidencji kartotek osobistego wyposażenia pracowników urzędu oraz spisów inwentarza majątku gminy;
  • Okresowe uzgadnianie sald dotyczące środków trwałych;
  • Bieżąca współpraca z: - Komisją Likwidacyjną  w zakresie majątku gminy,      - Komisją Inwentaryzacyjną,        - Komisją powołana do oceny stanu przydatności, sposobu i trybu gospodarowania składnikami    rzeczowymi majątku ruchomego;
  • Czuwanie nad aktualizacja tabliczek inwentarzowych;
  • Prowadzenie ewidencji księgowej i analiza kont księgowych związanych z przejęciem zakończonych zadań inwestycyjnych (środki trwałe, WNiP);
  • Przeprowadzanie kontroli okresowych na miejscu i w terenie dotyczących stanu posiadania majątku Gminy Przecław;
  • Przygotowywanie danych z zakresu środków trwałych na potrzeby GUS, banków i innych instytucji;
  • Prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych poprzez ich bieżąca analizę i wprowadze-nie do systemu - „Ewidencji środków trwałych”;
  • Potwierdzanie i weryfikacja sald kont środków trwałych 011, 020, 013, 080, 071, 072;
  • Czuwanie nad terminami inwentaryzacji rocznej i okresowej;
  • Nadawanie numerów inwentarzowych, metkowanie i opisywanie majątku gminy;
  • Nadzór nad aktualizacją zarządzeń wewnętrznych w urzędzie z zakresu zadań przypisanych do Wydziału B-F, w tym opracowywanie projektów zarządzeń oraz weryfikacja zarządzeń obecnie funkcjonujących;
  • Terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczące majątku gminy;
  • Współpraca z poszczególnymi Wydziałami w urzędzie.
  • Prowadzenie okresowego ustalenia w sposób udokumentowany, wraz z pracownikiem Wydziału UIOŚiGO, rzeczywistego stanu gruntów;
  • Rozliczanie inwentaryzacji za pomocą systemu komputerowego „Ewidencji środków trwałych – moduł inwentaryzacji” oraz naliczanie amortyzacji;
  1. Warunki pracy:
  • nawiązanie stosunku pracy: kwiecień 2018 r.;
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
  • wymiar czasu pracy: 1:1 etat, tj. średnio 8 godzin dziennie (40 tygodniowo), w godzinach od 7.30 do 15.30;
  • miejsce pracy: Przecław, ul. Kilińskiego 7 oraz teren Gminy Przecław,
  • praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
  • charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II. piętrze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowym;  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office, programów do obsługi finansowo-księgowej oraz „Ewidencji Środków Trwałych”;
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
  • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem,
  • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. 6 miesięcy, następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
  • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych i zdać egzamin, pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy.
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

  1. Wymagane dokumenty:
   1. list motywacyjny z załączonym CV,
   2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
   3. kserokopie świadectw pracy, dyplomów, certyfikatów, poświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,
   4. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
   5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”),
   6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
   7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – jak w tytule (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).

  Szczegółowe CV ( uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej), powinno być opatrzone klauzulą:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późniejszymi zmianami)”, potwierdzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.

  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 30 marca 2018 r. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

  Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

  Dodatkowe informacje:

  Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

                                                                                                BURMISTRZ PRZECŁAWIA

                                                                                                         mgr Ryszard Wolanin

   

  ilość wyświetleń: 933
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:38 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:38 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra