Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu

  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu informuje, że w wyniku procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowych została wybrana następująca osoba:  Pani Monika Szukała, zam. Biały Bór UZASADNIENIE

  W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze złożono 4 dokumenty aplikacyjne. Do testu przystąpiło 2 kandydatki spośród 3 spełniających kryteria w zakresie wymaganego wykształcenia i stażu pracy. Do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpiło również 2 kandydatki. Po dokonaniu oceny dokumentów aplikacyjnych, wyników testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej najlepszy łączny wynik uzyskała Pani Monika Szukała. Kandydatka spełniła więc zarówno wymagania formalne jak i kwalifikacyjne. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku administracja – specjalność: finanse i rachunkowość. Legitymuje się wymaganym stażem pracy w księgowości. Uzyskała najlepszy wynik w teście wiedzy oraz najlepszy wynik w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja stwierdza, że posiada niezbędną wiedzę potrzebną do wykonywania zadań na stanowisku referenta ds. księgowych.

                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                         Lucjan Łazarz

                                                                 Kierownik MOPS Przecław


  Nabór na stanowisko referenta ds. księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, dopuszczonych do II etapu naboru na stanowisko referenta ds. księgowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu

  1. Marta Bik
  2. Joanna Słomba
  3. Monika Szukała

  Przecław, 07 marca 2018 r.

  KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZECŁAWIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

  W WYMIARZE 1/1 ETATU

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata(tki)
  2. posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  4. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. wykształcenie wyższe – min. ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
  6. doświadczenie: posiadanie co najmniej 6-cio miesięcznej praktyki zawodowej w księgowości i/lub obsłudze kadrowo - płacowej,
  7. znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, sprawozdawczości budżetowej i klasyfikacji budżetowej,
  8. znajomość i obsługa programów komputerowych: środowiska Windows, pakietu MS Office, Płatnik.
  9. Wymagania dodatkowe
  10. doświadczenie w pracy administracji samorządowej lub rządowej,
  11. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
  12. wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,
  13. obowiązkowość, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, systematyczność
  14. umiejętność właściwego interpretowania i stosowania aktów prawnych,
  15. umiejętność pracy w zespole,
  16. konsekwencja w realizacji zadań, umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji  w trudnych sprawach.
  17. umiejętność analitycznego myślenia,
  18. zdolność organizacji pracy, bezkonfliktowość.
  III. Zakres zadań na stanowisku:
  1. przyjmowanie, dekretowanie, sprawdzanie pod względem kompletności dokumentów księgowych,
  2. prowadzenie zapisów księgowych w księgach rachunkowych,
  3. prowadzenie analityki kont rozrachunkowych,
  4. miesięczne zamykanie kont analitycznych i syntetycznych, uzgadnianie i analiza sald,
  5. sporządzanie analiz i sprawozdań i innych informacji w sposób terminowy, rzetelny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  6. rozliczanie wpłat wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,
  7. pomoc w prowadzeniu dokumentacji kadrowo – płacowej oraz akt osobowych pracowników,
  8. sporządzanie dokumentów kadrowych: zaświadczenia, umowy, aneksy, świadectwa pracy,
  9. sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych pracowników, rozliczanie składek ZUS, FP, podatku dochodowego, obsługa programu „Płatnik”,
  10. archiwizacja dokumentów księgowych i kadrowo - płacowych,
  11. obsługa komputera, urządzeń informatycznych oraz programów komputerowych, a w szczególności do obsługi programu finansowo - księgowego,
  12. kompletowanie dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej.
  13. kompletowanie dokumentacji w zakresie okresowej oceny pracowników,
  14. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika MOPS lub Z-cę oraz Głównego Księgowego, nie ujętych w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfikacji pracy komórki finansowo – księgowej.
  15. Warunki pracy na stanowisku
  16. nawiązanie stosunku pracy: 01 kwietnia 2018 r.,
  17. forma zatrudnienia: umowa o pracę,
  18. wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. średnio: 8 godz. dziennie  (40 godz. tygodniowo),
  19. miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu ul. Kilińskiego 7
  20. charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze w budynku nie posiadającym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowym;  wykonywanie obowiązków służbowych wymaga pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office; programów do obsługi księgowej oraz kadrowo - płacowej; pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
  • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem,
  • warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. 6 miesięcy; następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy i pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą  (w przypadku podjęcia zatrudnienia po raz pierwszy  na stanowisku urzędniczym) pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres.
  1. Wymagane dokumenty
  2. list motywacyjny,
  3. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  4. wypełniony oryginał kwestionariusza osobowego w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie    (Dz. U. z 2006 r. nr 125, poz. 869),
  5. dokumenty lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje (dyplomy, świadectwa itp.)
  6. kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, stażu pracy i odpowiednich kwalifikacji (mile widziane referencje),
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych , tj. klauzula :    

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).”

  Kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez kandydata(kę) i winny być opatrzone własnoręcznym, czytelnym  podpisem oraz datą.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu w pokoju nr 2 lub przesyłać na adres:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu
  1. Kilińskiego 7
  39-320 Przecław z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. księgowości”, w terminie do godz. 12:00 23.03.2018 r. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń MOPS, do dnia  27 marca 2018 r. O II etapie naboru, który odbędzie się w dniu 29.03.2018 r. o godz. 9:00 kandydaci(tki) zostaną powiadomieni telefonicznie. Etap ten przewiduje rozmowę kwalifikacyjną i/lub test z zakresy wymaganej wiedzy.

  Kandydat(ka) wyłoniony(a) w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany(a) jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku referenta (ze wskazaniem pracy przy użyciu komputera).

   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu jako zakład pracy zatrudniający obecnie 14 pracowników zgodnie z zapisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)  nie ma obowiązku zatrudnienia min. 6 % osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym nie ma zastosowania przepis art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm.).     

   Z regulaminem naboru na wolne stanowisko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można zapoznać się w jego siedzibie w pokoju nr 1.  

  ilość wyświetleń: 3974
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:37 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:37 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra