BURMISTRZ  PRZECŁAWIA
  ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,  
  tj.  audytora wewnętrznego
  w Urzędzie Miejskim w Przecławiu,

   

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata, w tym m.in. określone w art. 6 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych :

  1) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, finanse, studia podyplomowe z zakresu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4) nieposzlakowana opinia,

  5) doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
  6) preferowane doświadczenie audytora wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego,
  7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  8) posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego :
  a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  b) złożenie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Definicja praktyki została określona w art. 286 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

  1.  Wymagania dodatkowe:
   1) znajomość przepisów a w szczególności :
   a) ustawy o samorządzie gminnym,
   b) ustawy o finansach publicznych,
   c) ustawy o rachunkowości,
   d) ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
     e) ustawy prawo zamówień publicznych,
   2) wiedza z zakresu metodologii przeprowadzania audytu wewnętrznego,
   3) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych
    - Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r.,
   4) znajomość standardów kontroli zarządczej -Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
   5) umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów i formułowania wniosków,
   6) komunikatywność, wysoka kultura osobista, obiektywizm, odpowiedzialność, zaangażowanie, systematyczność, odporność na stres,
   7) znajomość programów biurowych wchodzących w skład MS Office,
   8) posiadanie prawa jazdy kat. B.
  2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:           
   1) przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w celu przygotowania rocznego planu audytu wewnętrznego,
   2) opracowanie, w porozumieniu z burmistrzem, do końca roku planu audytu na rok następny,
   3) przeprowadzanie audytów planowanych oraz zadań audytowych nie ujętych w planie audytu na rok bieżący zleconych przez Burmistrza – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu wewnętrznego,         
    5) przedstawianie burmistrzowi sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni,
   6) prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego sprawozdań z audytu wewnętrznego oraz z wykonania planu audytu za rok poprzedni,               
   7) składanie propozycji określonych rozwiązań zaobserwowanych problemów
   8) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego oraz innej koniecznej dokumentacji i korespondencji związanej z czynnościami audytowymi,
   9) prowadzenie rejestru zadań audytowych.
  1. Proponowane warunki zatrudnienia
  1. nawiązanie stosunku pracy: marzec 2024 r.;
  2. forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
  3. warunki zatrudnienia:
  • kandydat wyłoniony w drodze naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, tj. 6 miesięcy, następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy pracownik zostanie zatrudniony
   na dalszy okres,
  • pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
   w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy
   o pracownikach samorządowych i zdać egzamin (pozytywny wynik egzaminu
   kończącego służbę przygotowawczą gwarantuje nawiązanie dalszego stosunku pracy).
  1. wymiar czasu pracy: ⅛ etatu, tj. średnio 5 godzin tygodniowo,
  2. miejsce pracy oraz otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:    
   Praca biurowa wykonywana głównie na terenie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7 oraz na teren Gminy Przecław;
  3. praca wymagająca wysokiego stopnia samodzielności i współpracy ze wszystkimi komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz zewnętrznymi instytucjami publicznymi;
  4. charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiada-jącym windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;
  • naturalne i sztuczne oświetlenie,
  • miejsce parkingowe przy urzędzie,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze administracyjno-biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows, pakietu biurowego MS Office
   i programów specjalistycznych – w miarę potrzeb;
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie zmiany roboczej,
  • wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
   służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem oraz poleceniami kierownika jednostki,
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6% .

  1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:         
   1. list motywacyjny pisany odręcznie z załączonym CV – każdy opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata,
   2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie
    z Załącznikiem nr 1),
   3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy lub zaświadczenie od pracodawcy,
   4. kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń, uprawnień oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne
    na ww. stanowisku kwalifikacje i umiejętności,
   5. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
   6. oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
   7. o posiadaniu obywatelstwa polskiego (…);
   8. o karalności,
   9. o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
   10. o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy), 

             7)   zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).        

            W przypadku obcokrajowców dodatkowo należy przedłożyć:
                  1. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
                   a) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego
                      na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydanym przez Państwową Komisję,
                   b) poświadczona znajomość języka polskiego jako obcego,
                   c) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
                   d) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty.
                  oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  1. Dodatkowe informacje:      
  • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia
   do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z czym będzie zobowiązany
   do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.           
  • RODO - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
   do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem: https://bipgminaprzeclaw.pl/598---599---klauzula-informacyjna-rodo#599
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:    

  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
  w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie
  do 04 marca 2024 r.  w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).

  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
  Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego”.

  Pozostałe informacje:

  • Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.          
  • Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
  • Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).
  • terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
  • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów naboru i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie ww. terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.
  • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

  BURMISTRZ PRZECŁAWIA

  Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2010
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2024-02-22 13:50:09 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2024-02-22 13:50:09 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra