Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Nabór na stanowisko Instruktora

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie

Nabór na stanowisko Instruktora

Burmistrz Przecławia w związku z przystąpieniem gminy do projektu grantowego „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Przecław” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych ogłasza nabór na wolne stanowisko instruktora.

 1. Podmiot Zamawiający:

Gmina Przecław

 1. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 1. Tytuł Projektu:

„Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Przecław”

III. Cele Projektu:

Cel główny: Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przecław.

Cel szczegółowy 1: Wzrost kompetencji cyfrowych 264 mieszkańców Gminy Przecław
w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.

Cel szczegółowy 2: Wzrost kompetencji cyfrowych 15 mieszkańców Gminy Przecław
z niepełnosprawnościami w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu.

Cel szczegółowy 3: Podniesienie potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji cyfrowych Gminy Przecław.

 1. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 2. Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców gminy Przecław w wieku 25-74 lata z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.
 3. Szkolenia prowadzone będą w siedmiu modułach szkoleniowych:

„Rodzic w Internecie”,

„Mój biznes w sieci”,

„Moje finanse i transakcje w sieci”,

„Działam w sieciach społecznościowych”,

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”,

„Rolnik w sieci”,

„Kultura w sieci”.

 1. Podstawą dla prowadzenia szkoleń będą przygotowane przez Operatora projektu (FRDL MISTiA) scenariusze szkoleń.
 2. Prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych szkoleń (tj. dzienniki zajęć, listy obecności, ankiety itp.).
 3. Przewidywania forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie.

 1. Przewidywana liczba zawartych umów zlecenia:

Zakładamy zaangażowanie 6 instruktorów.

VII. Terminy i miejsce oraz liczba godzin szkoleniowych:

 1. Zakładamy zrealizowanie przez każdego z instruktorów od 3 do 4 szkoleń w grupach szkoleniowych (po 12 osób każda). Szkolenie jednej grupy będzie trwało 16 godzin.
 2. Szkolenia będą realizowane w terminie od 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r. (lub do dnia osiągnięcia wskaźnika przeszkolonych osób określonych w projekcie łącznie 264 osoby) – według szczegółowego harmonogramu ustalanego na bieżąco przez Zamawiającego.
 3. Szkolenia realizowane będą w 6 miejscach na terenie gminy Przecław:

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobryninie (39-322 Rzemień, Dobrynin 217)

– Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Rzemieniu (39-322 Rzemień 257)

– Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kiełkowie (39-320 Przecław, Kiełków 57a)

– Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie (39-321 Tuszyma 482)

– Szkoła Podstawowa im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu (39-320 Przecław, ul. Zielona 50)

– Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich (39-320 Przecław, Łączki Brzeskie 136)

W przypadku, gdy danej grupie szkoleniowej nie będzie odpowiadała żadna
z zaproponowanych lokalizacji istnieje możliwość zmiany miejsca szkolenia.

 1. Wszystkie szkolenia organizowane będą w trybie: 4 dni x 4 godziny lub 2 dni x 8 godzin (w ciągu tygodnia, zwłaszcza popołudniami).

VIII. Wymogi formalne na kandydatów na instruktorów:

 1. Kompetencje:
  1. Metodyczne:
   • umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkoleń i między nimi,
   • umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy,
   • wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym,
   • umiejętność motywowania uczestników szkoleń.
  2. Techniczne:
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony)
 • umiejętność korzystania z Internetu,
 • umiejętność korzystania z informacji z danych w Internecie,
 • umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych,
 • umiejętność tworzenia treści cyfrowych,
 • umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych,
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów
  z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.
 2. Kandydat na instruktora musi być mieszkańcem gminy Przecław lub pracownikiem na terenie gminy Przecław.
 3. Brak spełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie niespełnieniem wymogów formalnych
 4. Miejsce i termin złożenia ofert:

Formę papierową oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata i numerem kontaktowym oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców w Gminie Przecław” w Urzędzie Miejskim w Przecławiu ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław w terminie do 15 lutego 2019 r. do godz. 14:30 (decyduje data wpływu oferty). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego oraz stronie internetowej www.przeclaw.org

 1. Opis kryteriów wyboru ofert:
 2. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja. Wymagania niezbędne określone w naborze ocenione będą jako spełnia/nie spełnia.
 3. Kryterium oceny ofert:
  • cena – 100%.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym, w niniejszym naborze i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o cenę.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Piotr Wolak – koordynator, tel. 697 973 108, e-mail: piotrwolak3@o2.pl

XII. Źródło finansowania:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe

Kompetencje społeczeństwa 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Załączniki