Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Zamawiający:

Klub Senior+ w Przecławiu

  1. Rynek 2

39-320 Przecław

Przecław, 26 lutego 2019 r.

OFERTA PROWADZENIA TRENINGÓW FITNESS DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KLUBU SENIOR+ W PRZECŁAWIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźń. zm.)

Przedmiot zamówienia: prowadzenie grupowych treningów fitness dla uczestników zajęć Klubu Senior+ w Przecławiu.

Celem postępowania jest wyłonienie trenera do prowadzenia 80 jednostek treningowych zajęć ruchowych typu fitness (średniomiesięcznie 8 – 10 treningów) w okresie od 08.03.2019 r. do 13.12.2019 r.

W związku z powyższym Klub Senior+ w Przecławiu zwraca się  z prośbą
o
przedłożenie oferty na wykonywanie usługi trenera fitness, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Odbiorcy usługi:

Uczestnicy zajęć Klubu Senior+ w Przecławiu w wieku 60+, dwie grupy max 15 osobowe każda

  1. W ramach usługi trener fitness zobowiązany jest wykonać następujące zadania:

– opracować ramowy program zajęć (konspekt zajęć), w którym powiniem znaleźć się opis standardowo prowadzonych zajęć ruchowych typu fitness,

– przeprowadzić 80 jednostek grupowych zajęć fitness w ramach ustalonego harmnogramu,

– w prowadzonych zajęciach wykorzystywać maty do fitness oraz kijki do nordic walking
w przypadku zajęć w terenie,

– dostosować intensywność ćwiczeń do specyfiki osób o różnym stopniu sprawności fizycznej, tak aby służyły one poprawie ich kondycji, a także prowadziły do wypracowaniu nawyków regularnych, samodzielnych ćwiczeń,

Celem zajęć ma być: utrzymanie wśród uczestników sprawności stawów, wzmocnienie mięśni, poprawienie elastyczności ich ciała, zapobieganie bólom kręgosłupa, ćwiczenie koordynacji i równowagi, uaktywnienie układu krążeniowo-oddechowego. Trening ma ponadto dostarczać uczestnikom satysfakcji, zadowolenia, radości i motywacji do udziału w kolejnych zajeciach.

Zajęcia realizowane będą w formie ćwiczeń grupowych. Liczebność danej grupy: do 15 osób.
Trening odbywać się będzie przynajmniej jeden raz w tygodniu dla danej grupy, według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym.  Jednostka treningowa trwa 45 minut.
Wymiar czasowy (łącznie): 80 jednostek treningowych.

  1. Termin i miejsce wykonania usługi:

Usługa realizowana będzie w okresie: od podpisania umowy tj. w okresie od 08.03.2019 r. do 13.12.2019 r.

Miejsce wykonania usługi: siedziba Klub Senior+ Przecławiu oraz teren w pobliżu siedziby, a w szczególności stadion w Przecławiu

  1. Wymagania wobec realizatora usługi:

W wykonaniu zamówienia powinna uczestniczyć osoba posiadająca wykształcenie/kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć sportowych typu fitness oraz doświadczenie w realizacji zadań zbieżnych lub zbliżonych z zakresem określonym niniejszym zamówieniem (doświadczenie
w prowadzeniu zajęć sportowych typu fitness).

Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcy złożą wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający oświadczenie o spełnianiu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

  1. Kryterium oceny oferty:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami. Przy wyborze ofert Zamawiający stosował będzie następujące kryteria za które łącznie można otrzymać maksymalnie 100 punktów:

  1. Cena usługi – 70 punktów

Przy dokonaniu oceny ofert w zakresie ceny brutto łącznie z kosztami pracodawcy jednej godziny  stosowane będą następujące zasady: najniższa cena 70 pkt

Punkty przyznawane każdej następnej ofercie będą wyliczane wg wzoru:

Cena oferty najniższej

* 70 = liczba punktów

Cena oferty badanej

  1. Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu zajęć fitness

Ocena doświadczenia zostanie dokonana w oparciu o dane zawarte w Ofercie tj. doświadczenie w prowadzeniu zajęć fitness. Obliczenie wartości punktowego doświadczenia zostanie dokonana  w oparciu  o dane zawarte w Ofercie. Oferta w której wykazane będzie
6 i więcej lat w prowadzeniu zajęć fitness otrzyma 30 pkt, oferty z liczbą wykonanych  usług poniżej 6 lat otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów tj. za każdy pełny rok pracy
5 pkt. Pełny rok pracy oznacza prowadzenie grupowych zajęć fitness minimum 1 raz w danym miesiącu roku kalendarzowego.

 

W przypadki równej liczby punktów o wyborze danej oferty zadecyduje większy staż pracy.

Do Oferty należy załączyć stosowną dokumentację potwierdzającą wykształcenie (stosowne certyfikaty, zaświadczenia) oraz doświadczenie.

  1. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę prosimy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub poczty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Przecławiu 39–320 Przecław ul Kilińskiego 7, do dnia 05 marca 2019 r. godz. 9:00.

  1. Zamawiający (zleceniodawca) zastrzega sobie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2. Osoba uprawniona do kontaktów:

Osobą uprawnioną do kontaktów jest Lucjan Łazarz tel. (17) 22276749

Załączniki:

Nr. 1 Formularz ofertowy

Nr. 2 Wzór umowy – zlecenia

 

Lucjan Łazarz

Kierownik Klubu Senior +