Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu


  ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA PRZECŁAWIA z dnia 17 grudnia 2018 r.

  w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu. Na podstawie art.104, 104¹-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz w związku z art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)

  zarządzam, co następuje:

  § 1. W celu uregulowania organizacji pracy i porządku wewnętrznego w Urzędzie oraz określenia praw i obowiązków pracowników i pracodawcy ustalam „Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Przecławiu do zapoznania się z Regulaminem pracy i stosowaniem postanowień w nim zawartych. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przecław. § 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 103/209 Wójta Gminy Przecław z dnia 30 października 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Przecław z późn. zm.). § 5. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

  Burmistrz Przecławia

  Renata Siembab

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 4925
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:47 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:47 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra