UCHWAŁA NR XLIV/379/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przecław

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1 ) uchwala się, co następuje:

  Statut Gminy Przecław DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

  § 1. 1. Statut Gminy Przecław, zwany w treści Statutu „Statutem Gminy”, stanowi o ustroju Gminy Przecław, jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 2. Statut Gminy określa w szczególności: 1) organizację wewnętrzną organów gminy; 2) tryb pracy organów gminy; 3) zasady tworzenia i działania klubów radnych; 4) zasady i tryb działania Komisji rewizyjnej; 5) zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji; 6) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych; 7) zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady miejskiej; 8) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy; 9) zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych. § 2. Ilekroć w Statucie Gminy jest mowa o: 1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Przecław; 2) Statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Przecław; 3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Przecławiu; 4) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przecławiu; 5) Przewodniczącym obrad – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej prowadzącego sesję Rady; 6) Komisji rady – należy przez to rozumieć Komisje Rady Miejskiej w Przecławiu; 7) Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady Miejskiej w Przecławiu; 8) Komisji skarg, wniosków i petycji – należy przez to rozumieć Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Przecławiu; 9) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Przecławia; 10) Urzędzie Miejskim - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Przecławiu; 11) ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. z późn. zm.).

  DZIAŁ II. Organizacja wewnętrzna organów Gminy Rozdział 1. Rada Miejska Oddział 1. Postanowienia ogólne

  § 3. 1. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy. 2. Rada Miejska działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje. § 4. 1. Rada Miejska wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. 2. Przewodniczący Rady Miejskiej organizuje pracę Rady Miejskiej oraz prowadzi jej obrady, a w przypadku jego nieobecności obowiązki te wykonuje właściwy wiceprzewodniczący . Oddział 2. Radni Rady Miejskiej § 5. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. 2. Klub radnych rozpoczyna działalność z chwilą podania przez osobę reprezentującą klub lub osobę upoważnioną przez klub informacji na sesji Rady Miejskiej lub na piśmie złożonym do Przewodniczącego Rady o składzie osobowym klubu, jego nazwie oraz zasadach reprezentacji. 3. Wystąpienie radnego z klubu radnych następuje z chwilą jednostronnego oświadczenia woli radnego o wystąpieniu z klubu lub oświadczenia woli o niewyrażeniu zgody na przyjęte przez klub zasady reprezentacji klubu. § 6. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej ustala, w porozumieniu z Burmistrzem, zasady odbywania w Urzędzie Miejskim bezpośrednich spotkań mieszkańców Gminy z radnymi. 2. Zasady spotkań radnych z mieszkańcami w Urzędzie Miejskim powinny uwzględniać ochronę danych osobowych mieszkańców. § 7. Przewodniczący Rady może wydać polecenie służbowe pracownikowi Urzędu Miejskiego wykonującemu zadania organizacyjne, prawne lub inne zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, komisji rady i radnych, aby interpelacje i zapytania złożone na piśmie przez radnego w Urzędzie Miejskim przekazywał niezwłocznie, w jego imieniu, Burmistrzowi. § 8. 1. W przypadku wniosku pracodawcy o rozwiązanie z radnym stosunku pracy, Rada Miejska może powołać doraźną komisję rady do zbadania okoliczności sprawy. 2. Komisja rady, o której mowa w ust. 1, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada ustalenia oraz wnioski na piśmie Przewodniczącemu Rady oraz na sesji Rady Miejskiej. 3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada Miejska winna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. § 9. Radny, w celu uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w związku z udziałem w pracach organów gminy, okazuje pracodawcy pisemne zawiadomienie zawierające określenie terminu odbycia sesji Rady Miejskiej lub posiedzenia komisji rady, podpisane przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji rady. § 10. Radny otrzymuje podpisany przez Przewodniczącego Rady dokument potwierdzający pełnienie funkcji radnego – identyfikator.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2391
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:32 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:32 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra