Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

 OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Przecławia

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze

               w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Przecławiu

 1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ochrony środowiska;
 • udokumentowane min. 3. letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. 2. letni staż pracy w jednostce administracji publicznej;
 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa;
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • dobra znajomość przepisów:
  – ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
      społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
      środowisko,
  –  ustawy – prawo ochrony środowiska,

– ustawy – prawo wodne,

– ustawy o ochronie zwierząt;

 • umiejętność obsługi programów pakietu biurowego MS Office.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres i pracę pod presją czasu,
 • terminowość i komunikatywność.
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzenie postępowań z ustawy prawo wodne – naruszenie stosunków wodnych na gruncie,
 • przygotowywanie i nadzór nad realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przecław”,
 • współdziałanie z organizacjami samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie ochrony zwierząt,
 • prowadzenie spraw związanych z pracami Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu wysokości strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
 • prowadzenie spraw związanych z nabyciem i sprzedażą mienia gminnego,
 • prowadzenie ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz spraw z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Nawiązanie stosunku pracy: 01 sierpnia 2019 r.
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 • Wymiar czasu pracy: cały etat, tj. średnio: 8 godz. dziennie (40 godz. tygodniowo).
 • Miejsce pracy: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego nr 7 oraz teren Gminy Przecław
 • Charakterystyka stanowiska pracy:

               – praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym 
                  windy ani sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych,

   – pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy ponad 4 godziny w trakcie
      zmiany roboczej,

   – bezpośredni kontakt z  klientami w urzędzie i w terenie,

   – wyjazdy służbowe związane z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków
     służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem.

 • Warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko
  urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony,
    6 miesięcy. Następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy i pozytywnego
   wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownik zostanie
   zatrudniony na dalszy okres.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W czerwcu 2019 r.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • 1) list motywacyjny (odręcznie pisany) z załączonym CV,
  • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z Załącznikiem nr 1),
  • 3) kserokopie dokumentów poświadczających posiadany staż pracy,
  • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, poświadczeń, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
  • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
  • 6) oświadczenia (zgodnie z Załącznikiem nr 2) :
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • o karalności (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”),
 • o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych;
 • o stanie zdrowia (po rozstrzygnięciu konkursu – potwierdzone przez lekarza medycyny pracy).
  • 7) Zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
 1. Dodatkowe informacje:
 • Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć 3 miesięczną służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia od Burmistrza Przecławia do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.
 • RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów
  do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przecławiu dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Przecławiu pod adresem : https://przeclaw.nazwa.pl/bipgminaprzeclaw/klauzula-informacyjna-rodo/
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:   

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski
w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat – I piętro, w terminie do 15 lipca 2019 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Koperty powinny być zamknięte i opatrzone dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale IR”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Przecławia.
Osoba do kontaktu: Beata Augustyn, tel. 17 227 67 39 (w godzinach pracy urzędu).

        O terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oraz testów z posiadanej wiedzy, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.
        Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych
w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone.
         Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu.

Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru
w każdym czasie – bez podawania przyczyn.

BURMISTRZ

          Renata Siembab

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o wyniku naboru 2 sierpnia 2019 10:12 2702
2 doc Ogłoszenie o naborze 4 lipca 2019 14:11 3406
3 doc Załącznik 3 - Zgoda 4 lipca 2019 14:11 3345
4 doc Załącznik 1 - Kwestionariusz kandydata 4 lipca 2019 14:11 3292
5 doc Załącznik 2 - Oświadczenia 4 lipca 2019 14:11 3314