Ogłoszenie nr 2023/BZP 00327730 z dnia 2023-07-27  

  Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie, gmina Przecław

    SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7 1.5.2.) Miejscowość: Przecław 1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320 1.5.4.) Województwo: podkarpackie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski 1.5.7.) Numer telefonu: (017) 227 67 10 1.5.8.) Numer faksu: (017) 58 13 116 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie, gmina Przecław 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-54eb57d3-1f23-11ee-a60c-9ec5599dddc1 2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00327730 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-27 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049720/04/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.3 Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie, gmina Przecław    

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 313
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:50 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:50 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra