Polska-Przecław: Usługi udzielania kredytu 2023/S 142-453896 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

  Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Przecław

  Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 690581927

  Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 7

  Miejscowość: Przecław

  Kod NUTS: PL82 Podkarpackie

  Kod pocztowy: 39-320

  Państwo: Polska

  Osoba do kontaktów: Dawid Pas

  E-mail: dpas@przeclaw.org

  Tel.: +48 175813116

  Faks: +48 175813116

  Adresy internetowe:

  Główny adres: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/

  I.3) Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf3377dd-2604-11ee-9aa3-96d3b4440790 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.5) Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Numer referencyjny: IR.271.46.2023 II.1.2) Główny kod CPV 66113000 Usługi udzielania kredytu

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 143
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:50 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:50 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra