Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów


  Polska-Przecław: Usługi udzielania kredytu 2022/S 136-389509

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Usługi

  Podstawa prawna:

  Dyrektywa 2014/24/UE


  Sekcja I: Instytucja zamawiająca

  I.1)  Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Przecław Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 690581927 Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 7 Miejscowość: Przecław Kod NUTS: PL82 Podkarpackie Kod pocztowy: 39-320 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Dawid Pas E-mail: dpas@przeclaw.org Tel.:  +48 175813116 Faks:  +48 175813116 Adresy internetowe: Główny adres: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/ I.3)   Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.5)   Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

  Sekcja II: Przedmiot

  II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Numer referencyjny: IR.271.58.2022

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 157
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:37 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:37 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra