Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - zakup laptopów wraz z oprogramowaniem


  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00204148 z dnia 2022-06-10

  Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - zakup laptopów wraz z oprogramowaniem


  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7 1.5.2.) Miejscowość: Przecław 1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320 1.5.4.) Województwo: podkarpackie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski 1.5.7.) Numer telefonu: 172276710 1.5.8.) Numer faksu: 175813116 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne...

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 4
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:36 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:36 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra