Ogłoszenie nr 2022/BZP 00098710/01 z dnia 2022-03-25

  Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej nr 103500R wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Rzemień w km 0+003,85 do km 0+191,40 oraz km 0+223,00 do km 0+843,00

  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7 1.5.2.) Miejscowość: Przecław 1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320 1.5.4.) Województwo: podkarpackie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski 1.5.7.) Numer telefonu: 172276710 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne...

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 126
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:33 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:33 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra