Dz.U./S S211 29/10/2021 554028-2021-PL


  Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554028-2021:TEXT:PL:HTML Polska-Przecław: Usługi związane z odpadami 2021/S 211-554028 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

  Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina PrzecławKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 690581927Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 7Miejscowość: PrzecławKod NUTS: PL82 PodkarpackieKod pocztowy: 39-320Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Dawid PasE-mail: dpas@przeclaw.org Tel.: +48 175813116Faks: +48 175813116Adresy internetowe:Główny adres: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/ I.3) Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.5) Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2022 r Numer referencyjny: IR.271.75.2021 II.1.2) Główny kod CPV 90500000 Usługi związane z odpadami...

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 147
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:29 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:29 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra