Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej w miejscowości Przecław w km 0260 do km 0967 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi (budowa kanału technologicznego budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej sieci wodociągowej przebudowa sieci gazowej budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego)


  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00044119/01 z dnia 2021-04-30

  Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa i przebudowa drogi - ul. Zielonej w miejscowości Przecław w km 0+260 do km 0+967 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi

  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7 1.5.2.) Miejscowość: Przecław 1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320 1.5.4.) Województwo: podkarpackie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski 1.5.7.) Numer telefonu: (017) 58 13 119 1.5.8.) Numer faksu: (017) 58 13 116 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne...

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 116
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:22 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:22 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra