Ogłoszenie nr 2021/BZP 00025734/01 z dnia 2021-03-31

  Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu

  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7 1.5.2.) Miejscowość: Przecław 1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320 1.5.4.) Województwo: podkarpackie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski 1.5.7.) Numer telefonu: 1722767 10 1.5.8.) Numer faksu: 175813116 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1a430bf-9158-11eb-86b1-a64936a8669f 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025734/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-31 11:46

  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003850/01/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.1.1 Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 207
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:21 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:21 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra