Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518440-2020:TEXT:PL:HTML Polska-Przecław: Usługi związane z odpadami 2020/S 212-518440 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

  Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina PrzecławKrajowy numer identyfikacyjny: REGON 690581927Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 7Miejscowość: PrzecławKod NUTS: PL82 PodkarpackieKod pocztowy: 39-320Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Dawid Pas, Dorota StrzelczykE-mail: urzadmiejski@przeclaw.org Tel.: +48 175813119Faks: +48 175813116Adresy internetowe:Główny adres: www.bipgminaprzeclaw.pl I.3) Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bipgminaprzeclaw.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.5) Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 136
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:18 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:18 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra