Przetarg Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w 2023 r – postępowanie powtórzone


  Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:538313-2023:TEXT:PL:HTML


  Polska-Przecław: Usługi udzielania kredytu 2023/S 171-538313 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

  Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Gmina Przecław Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 690581927 Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 7 Miejscowość: Przecław Kod NUTS: PL82 Podkarpackie Kod pocztowy: 39-320 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Dawid Pas E-mail: dpas@przeclaw.org Tel.: +48 172276710 Faks: +48 175813116 Adresy internetowe: Główny adres: https://www.bipgminaprzeclaw.pl/ I.3) Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610- e3aee11e-4801-11ee-9aa3-96d3b4440790 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.5) Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 768
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:43:51 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:43:51 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra