Ogłoszenie nr 576693-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

  Ochotnicza Straż Pożarna w Rzemieniu: Zakup średniego samochodu pożarniczego (ratowniczo –gaśniczego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemieniu

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

     

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 81
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:58 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:58 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra