Nabór na stanowisko Kierownik Klubu Senior


  Przecław, 25 stycznia 2019 r.

  BURMISTRZ  PRZECŁAWIA ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Klubu Senior+

  1. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, praca socjalna, socjologia lub na innym kierunku z zakresu nauk społecznych,
  • posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  • minimum 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
  • znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
  • przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja funkcjonowania Klubu Senior+.
  • spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.
  1. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość ustawy z dnia 12 marca  2004  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)
  • znajomość ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),
  • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
  • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • zdolności organizatorskie i zarządzania zasobami ludzkimi,
  • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole, dokładność, systematyczność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego analitycznego i logicznego myślenia, wysoka kultura osobista.
  1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • realizacja zadań statutowych i planów działalności Klubu Senior+,
  • kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior+,
  • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  • zarządzanie majątkiem Klubu Senior+,
  • ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego Klubu Senior+,
  • realizacja programu działalności Klubu Senior+,
  • podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową Klubu Senior+.
  1. Warunki pracy:
  • nawiązanie stosunku pracy: luty 2019 r.;
  • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony;
  • wymiar czasu pracy: 1/16 etatu w systemie zadaniowym,
  • miejsce pracy: Przecław, ul. Rynek 2
  • charakterystyka stanowiska pracy:
  • praca w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku Klubu Senior+, który posiada podjazd i sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • zakres obowiązków pracowniczych na stanowisku kierowniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowym,  przy czym wykonywanie obowiązków służbowych wymaga  pracy z wykorzystaniem zestawu komputerowego, programu operacyjnego Windows,
  • pracownik w czasie pracy użytkuje monitor ekranowy poniżej 4 godzin w trakcie zmiany roboczej,
  • praca wymagająca przemieszczania się poza stałe miejsce pracy związana z czynnościami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.
  UWAGA: Pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób po raz pierwszy podejmujących pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym – umowa na czas określony na 6 miesięcy).
  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W grudniu 2018 r. jednostka organizacyjna gminy Klub Senior+ nie zatrudniała jakiegokolwiek pracownika.
  1. Wymagane dokumenty:
   • 1) list motywacyjny z załączonym CV,
   • 2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
   • 3) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
   • 4) kserokopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz przydatne na ww. stanowisku kwalifikacje,
   • 5) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopia Orzeczenia Komisji Lekarskiej o stopniu niepełnosprawności,
   • 6) oświadczenie kandydata (załącznik nr 2) : - o posiadaniu obywatelstwa polskiego, - o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez Krajowy Rejestr Karny w formie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”), - o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – jak w tytule (po rozstrzygnięciu konkursu - potwierdzone przez lekarza medycyny pracy), - o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Przecławiu (załącznik -  klauzula informacyjna).
  Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w kolejnych etapach postępowania konkursowego. Dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ oraz kontaktu i możliwości powiadomienia o etapach i wynikach naboru – danych dotyczących numeru telefonu lub adresu e-mail, zgodnie z:  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1000) oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie”, potwierdzoną własnoręcznym, czytelnym podpisem aplikanta.
  1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu lub listownie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, 39‑320 Przecław, ul. Kilińskiego nr 7, sekretariat - I piętro, w terminie do 11 lutego 2019 r. w godzinach pracy urzędu (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Przecławia.Koperty powinny być opatrzone dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Klubu Senior+”. Rozmowa kwalifikacyjna na temat posiadanej wiedzy i koncepcji funkcjonowania Klubu Senior + z kandydatami spełniającymi wymogi formalne odbędzie się w określonym dniu do 22 lutego 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Przecławiu. Informacja o wyznaczonym dniu i godzinie rozmowy z danym kandydatem będzie przekazywana w formie telefonicznej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną one komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby, która ostatecznie zostanie wyłoniona w postępowaniu rekrutacyj-nym  zostaną dołączone do jej akt osobowych. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przecław, tj.: www.bipgminaprzeclaw.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Przecławiu. Burmistrz Przecławia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia naboru w każdym czasie - bez podawania przyczyn. Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
  1. Administratorem danych osobowych kandydata do pracy będzie Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c.
  3. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.
  5. Aplikant posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia lub usunięcia.
  6. Każdy z kandydatów posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie jego danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
  Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentarnego Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarza-niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 8762
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:50 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:50 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra