KLAUZULA INFORMACYJNA

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Przecławiu jest  Gmina Przecław reprezentowana przez Burmistrza Przecławia, z siedzibą:   Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, Tel. 17 58-13-119
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panią Sabiną Piecuch pod adresem e-mail: spiecuch@przeclaw.org
  3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Przecławia- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody ( art. 6 ust 1 ww. Rozporządzenia).
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach:

  -wypełnianiu obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Przecławiu/Gminie Przecław,

  -realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Miejskiego w Przecławiu/Gminie Przecław,

  -w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  2. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
  3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

   - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  a  także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  2. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
  4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2702
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:42 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:42 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra