Prowadzone na tym terenie badania archeologiczne potwierdziły istnienie w Rzemieniu cmentarzyska z okresu kultury łużyckiej (1200-1300 r. p.n.e.).

  Za protoplastę wsi o nazwie Rzemień należy uznać niewielką osadę Grodzę, wzmiankowaną w 1536 r. , w której  mieszkało sześciu zagrodników. Rejestry poborowe z 1581 i 1591 r. wymieniają wieś Rzemień jako na­leżącą do parafii Rzochów. Zatem Rzemień utworzyły trzy osady Grodza, Zazamcze i Rzemień, które z czasem utworzyły jedną wioskę.

  Wieś położona była na szlaku prowadzącym od Sandomierza do Karpat i na Węgry, od tego traktu odłączał się szlak handlowy zw. „gościńcem na Ruś”. Przez sze­reg stuleci podmokłe tereny wokół Rzemienia nie sprzyjały osadnictwu. Lokowanie wsi na bagnistym terenie sprawiało trudności, jednak osada rozwijała się i w 1616 r. była już zorganizowaną wsią. W 1629 r. wieś miała 8 zagrodników, młyn i tartak.

  Rzemień posiadali kolejno: Tarnowscy, Mieleccy, Lubomirscy, Sanguszkowie oraz Reyowie z Przecławia.

  Od 1913 r. w Rzemieniu funkcjonowała szkoła podstawowa (elementarna), a pierwszym nauczycielem był Konstanty Popiel z Rzochowa. Lekcje prowadzono w zamku Szaszkiewiczów aż do czasu wybudowania budynku dla szkoły (1923 r.). Grunty pod budowę  i drewno na budowę szkoły i budynku straży pożarnej ufundowali Szaszkiewiczowie, którzy  przez długie lata patronowali tym instytucjom, wspomagając je finansowo. Hrabina Szaszkiewiczowa była założycielką Koła Gospodyń Wiejskich. Uczestniczyła w zebraniach, organizowała kursy przetworów, uprawy lnu i konopi, uprawy ogródków warzywnych, sadow­nictwa i hodowli drobiu. Wspólnie organizowano „Opłatek”, ’’Święcone”, „Jasełka” oraz przedstawienia teatralne.

  Podczas II wojny światowej Niemcy założyli w Rzemie­niu w 1941 r. obóz zagłady, który był filią obozu w Pustkowie. Zlokalizowano go za cegielnią, w miejscu, gdzie dzisiaj wznosi się pamiątkowy obelisk. Teren obozu ogrodzony był drutem kolczastym, a w jego narożach stały wieże wartownicze. Więź­niowie dostarczani byli z obozu w Pustkowie (odwożono ich z powrotem, gdy nie byli już zdolni do pracy przy wydobywa­niu torfu i żwiru z Wisłoki). Obóz zlikwidowano w czerwcu 1944 r. - miesiąc przed wyzwoleniem.

  W 1947 r. do Rzemienia przeniesiono z Babicy k. Rzeszo­wa żeńskie Liceum Gospodarstwa Wiejskiego, które po róż­nych przeobrażeniach przekształcono w 1979 r. w Zespół Szkół Rolniczych, któremu w 1997 r. nadano imię prof. dr. Władysła­wa Szafera. Dzisiaj jest to Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu.

  Na terenie wioski znajduje się kilkanaście kapliczek i krzy­ży przydrożnych jeszcze z XIX w., stawianych zazwyczaj na szczególne intencje. Jednak okoliczności powstania tych najstarszych nie są znane.

   W codziennym życiu szczególne miejsce zajmują zabytki z przeszłości zgromadzone w przypałacowym parku.

   

  ilość wyświetleń: 2865
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:33 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:33 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra