Zamawiający: Klub Senior+ w Przecławiu
  1. Rynek 2
  39-320 Przecław Przecław, 27 lutego 2019 r. OFERTA PROWADZENIA KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KLUBU SENIOR+ W PRZECŁAWIU Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźń. zm.) Przedmiot zamówienia: prowadzenie kursu języka angielskiego (poziom podstawowy) dla uczestników Klubu Senior+ w Przecławiu. Celem postępowania jest wyłonienie trenera do prowadzenia 40 godzinnego kursu języka angielskiego na podstawowym poziomie zaawansowania (średniomiesięcznie 8 - 10 godzin) w okresie od 12.03.2019 r. do 13.12.2019 r.   W związku z powyższym Klub Senior+ w Przecławiu zwraca się  z prośbą o przedłożenie oferty na wykonywanie usługi trenera kursu języka angielskiego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty Opis przedmiotu zamówienia: 1.Odbiorcy usługi: Uczestnicy zajęć Klubu Senior+ w Przecławiu w wieku 60+, grupa max 15 osobowe
  1. W ramach usługi trener zobowiązany jest zrealizować następujący program kursu:
  - Fonetyka języka angielskiego. - Wymowa samogłosek i spółgłosek w języku angielskim. - Ćwiczenia fonetyczne. - Alfabet, liczby, daty, literowanie. - Przedstawianie się, kraje  i narodowości. - Czasownik „to be” odmiana, zdania twierdzące, pytania, przeczenia. - Czasownik „to be” – ćwiczenia. - Podstawowe zwroty i wyrażenia. - Podawanie godziny. - Liczba mnoga rzeczownika, przedimek określony i nieokreślony. - Liczebniki, pory roku, określanie czasu. - Wygląd zewnętrzny, cechy charakteru. - Wyrażenia „have got” – zastosowanie, zdania twierdzące, pytania, przeczenia. - Części ciała, przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny. - Małżeństwo i rodzina. - Czas Present Simple – budowa, zastosowanie. - Czas Present Simple – zdania twierdzące, pytania, przeczenia. - Czas Present Simple – ćwiczenia. - Człowiek, rodzina, dane personalne. - Dom i mieszkanie; konstrukcja „there is/there are”. - Budynki, meble i sprzęty domowe. - Doświadczenie zawodowe i styl życia. - Czas Present Continuous – budowa, zastosowanie. - Czas Present Continuous – zdania twierdzące, pytania, przeczenia. - Czas Present Continuous – ćwiczenia. - Bank, poczta, zakupy. - Gotowanie i przepisy kulinarne. - Czas Past Simple – budowa, zastosowanie. - Czas Past Simple – zdania twierdzące, pytania, przeczenia. - Czas Past Simple – ćwiczenia. - Warzywa, owoce, smaki. - Czas wolny, hobby. - Przyroda, kolory, hobby. - Rezerwacja hotelu, sanatorium. - Czasowniki modalne: can, could, may. - Środki transportu, dworzec kolejowy, lotnisko. - Wizyta u lekarza i w aptece. - Czasowniki modalne: must, should, wyrażenie: have to. - Choroby i dolegliwości, leczenie, wypadki. - Stopniowanie przymiotników. Zajęcia realizowane będą w formie zajęć grupowych, przynajmniej jeden raz w tygodniu, według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. Liczebność grupy max. 15 osób. Na każdy temat należy poświęcić godzinę zajęć.  Godzina zajęć trwa 45 minut.
  1. Termin i miejsce wykonania usługi:
  Usługa realizowana będzie w okresie: od podpisania umowy tj. w okresie od 12.03.2019 r. do 13.12.2019 r. Miejsce wykonania usługi: siedziba Klub Senior+ Przecławiu
  1. Wymagania wobec realizatora usługi:
  W wykonaniu zamówienia powinna uczestniczyć osoba posiadająca wykształcenie/kwalifikacje uprawniające do prowadzenia kursu języka angielskiego (wykształcenie licencjackie lub magisterskie z zakresu przedmiotu kursu) oraz doświadczenie w realizacji zadań zbieżnych lub zbliżonych z zakresem określonym niniejszym zamówieniem (doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego). Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcy złożą wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający oświadczenie o spełnianiu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.  
  1. Kryterium oceny oferty:
  Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami. Przy wyborze ofert Zamawiający stosował będzie następujące kryteria za które łącznie można otrzymać maksymalnie 100 punktów:
  1. Cena usługi – 70 punktów
  Przy dokonaniu oceny ofert w zakresie ceny brutto łącznie z kosztami pracodawcy jednej godziny  stosowane będą następujące zasady: najniższa cena 70 pkt Punkty przyznawane każdej następnej ofercie będą wyliczane wg wzoru: Cena oferty najniższej * 70 = liczba punktów Cena oferty badanej
  1. Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego
  Ocena doświadczenia zostanie dokonana w oparciu o dane zawarte w Ofercie tj. doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego. Obliczenie wartości punktowego doświadczenia zostanie dokonana  w oparciu  o dane zawarte w Ofercie. Oferta w której wykazane będzie 6 i więcej lat w prowadzeniu zajęć fitness otrzyma 30 pkt, oferty z liczbą wykonanych  usług poniżej 6 lat otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów tj. za każdy pełny rok pracy 5 pkt. Pełny rok pracy oznacza prowadzenie grupowych zajęć z języka angielskiego minimum 1 raz w danym miesiącu roku kalendarzowego, z wyłączeniem okresu wakacji szkolnych (lipca i sierpnia).   W przypadki równej liczby punktów o wyborze danej oferty zadecyduje większy staż pracy. Do Oferty należy załączyć stosowną dokumentację potwierdzającą wykształcenie (stosowne certyfikaty, zaświadczenia) oraz doświadczenie.
  1. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
  Ofertę prosimy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub poczty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Przecławiu 39–320 Przecław ul Kilińskiego 7, do dnia 06 marca 2019 r. do godz. 9:00.
  1. Zamawiający (zleceniodawca) zastrzega sobie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2. Osoba uprawniona do kontaktów:
  Osobą uprawnioną do kontaktów jest Lucjan Łazarz tel. (17) 22276749 Załączniki: Nr. 1 Formularz ofertowy Nr. 2 Wzór umowy – zlecenia  

  Lucjan Łazarz

  Kierownik Klubu Senior+

   

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 25
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:52 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:52 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra