Zamawiający: Klub Senior+ w Przecławiu
  1. Rynek 2
  39-320 Przecław Przecław, 26 lutego 2019 r. OFERTA PROWADZENIA TRENINGÓW FITNESS DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KLUBU SENIOR+ W PRZECŁAWIU Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźń. zm.) Przedmiot zamówienia: prowadzenie grupowych treningów fitness dla uczestników zajęć Klubu Senior+ w Przecławiu. Celem postępowania jest wyłonienie trenera do prowadzenia 80 jednostek treningowych zajęć ruchowych typu fitness (średniomiesięcznie 8 - 10 treningów) w okresie od 08.03.2019 r. do 13.12.2019 r. W związku z powyższym Klub Senior+ w Przecławiu zwraca się  z prośbą o przedłożenie oferty na wykonywanie usługi trenera fitness, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej oferty Opis przedmiotu zamówienia: 1.Odbiorcy usługi: Uczestnicy zajęć Klubu Senior+ w Przecławiu w wieku 60+, dwie grupy max 15 osobowe każda
  1. W ramach usługi trener fitness zobowiązany jest wykonać następujące zadania:
  - opracować ramowy program zajęć (konspekt zajęć), w którym powiniem znaleźć się opis standardowo prowadzonych zajęć ruchowych typu fitness, - przeprowadzić 80 jednostek grupowych zajęć fitness w ramach ustalonego harmnogramu, - w prowadzonych zajęciach wykorzystywać maty do fitness oraz kijki do nordic walking w przypadku zajęć w terenie, - dostosować intensywność ćwiczeń do specyfiki osób o różnym stopniu sprawności fizycznej, tak aby służyły one poprawie ich kondycji, a także prowadziły do wypracowaniu nawyków regularnych, samodzielnych ćwiczeń, Celem zajęć ma być: utrzymanie wśród uczestników sprawności stawów, wzmocnienie mięśni, poprawienie elastyczności ich ciała, zapobieganie bólom kręgosłupa, ćwiczenie koordynacji i równowagi, uaktywnienie układu krążeniowo-oddechowego. Trening ma ponadto dostarczać uczestnikom satysfakcji, zadowolenia, radości i motywacji do udziału w kolejnych zajeciach. Zajęcia realizowane będą w formie ćwiczeń grupowych. Liczebność danej grupy: do 15 osób. Trening odbywać się będzie przynajmniej jeden raz w tygodniu dla danej grupy, według harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym.  Jednostka treningowa trwa 45 minut. Wymiar czasowy (łącznie): 80 jednostek treningowych.
  1. Termin i miejsce wykonania usługi:
  Usługa realizowana będzie w okresie: od podpisania umowy tj. w okresie od 08.03.2019 r. do 13.12.2019 r. Miejsce wykonania usługi: siedziba Klub Senior+ Przecławiu oraz teren w pobliżu siedziby, a w szczególności stadion w Przecławiu
  1. Wymagania wobec realizatora usługi:
  W wykonaniu zamówienia powinna uczestniczyć osoba posiadająca wykształcenie/kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć sportowych typu fitness oraz doświadczenie w realizacji zadań zbieżnych lub zbliżonych z zakresem określonym niniejszym zamówieniem (doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych typu fitness). Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawcy złożą wypełniony formularz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający oświadczenie o spełnianiu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.
  1. Kryterium oceny oferty:
  Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami. Przy wyborze ofert Zamawiający stosował będzie następujące kryteria za które łącznie można otrzymać maksymalnie 100 punktów:
  1. Cena usługi – 70 punktów
  Przy dokonaniu oceny ofert w zakresie ceny brutto łącznie z kosztami pracodawcy jednej godziny  stosowane będą następujące zasady: najniższa cena 70 pkt Punkty przyznawane każdej następnej ofercie będą wyliczane wg wzoru: Cena oferty najniższej * 70 = liczba punktów Cena oferty badanej
  1. Doświadczenie Wykonawcy w prowadzeniu zajęć fitness
  Ocena doświadczenia zostanie dokonana w oparciu o dane zawarte w Ofercie tj. doświadczenie w prowadzeniu zajęć fitness. Obliczenie wartości punktowego doświadczenia zostanie dokonana  w oparciu  o dane zawarte w Ofercie. Oferta w której wykazane będzie 6 i więcej lat w prowadzeniu zajęć fitness otrzyma 30 pkt, oferty z liczbą wykonanych  usług poniżej 6 lat otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów tj. za każdy pełny rok pracy 5 pkt. Pełny rok pracy oznacza prowadzenie grupowych zajęć fitness minimum 1 raz w danym miesiącu roku kalendarzowego.   W przypadki równej liczby punktów o wyborze danej oferty zadecyduje większy staż pracy. Do Oferty należy załączyć stosowną dokumentację potwierdzającą wykształcenie (stosowne certyfikaty, zaświadczenia) oraz doświadczenie.
  1. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
  Ofertę prosimy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub poczty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Przecławiu 39–320 Przecław ul Kilińskiego 7, do dnia 05 marca 2019 r. godz. 9:00.
  1. Zamawiający (zleceniodawca) zastrzega sobie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2. Osoba uprawniona do kontaktów:
  Osobą uprawnioną do kontaktów jest Lucjan Łazarz tel. (17) 22276749 Załączniki: Nr. 1 Formularz ofertowy Nr. 2 Wzór umowy - zlecenia  

  Lucjan Łazarz

  Kierownik Klubu Senior +

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 1
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:52 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:52 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra