Zapytanie ofertowe

  Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 9.12.2013r. poz. 1473 z poźn. zm. ) oraz zarządzeniem nr 25/2014 Burmistrza Przecławia z dnia 17.04.2014r w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

  1. Zamawiający.

                  Gmina Przecław, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław

                  tel. (017) 5813119, faks (017) 5813116

    Zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej:

  „Wykonania dokumentacji projektowej na budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Zaborcze”.

  CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

  1. Wymagania.

  Szczegółowe wymagania i zakres robót w zał. nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego.

  Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 11.03.2018r.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

  Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

  III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: - podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy

  1. Opis sposobu obliczania ceny.
  2. Na formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę netto/brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
  3. Wartość cenową należy podać w złotych polskich oraz słownie.
  4. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
  5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
  6. Miejsce składania ofert.

  Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7 , 39-320 Przecław, pokój nr 22 lub wysłać na adres e-mail: gwilaszek@przeclaw.org w terminie do dnia 04.02.2019 r.

                                                                                                                                               Zamawiający:

  Załącznik nr 1

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w postaci siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Strefy aktywności fizycznej międzypokoleniowej na istniejącym miejscu publicznym” zgodnie z wymogami określonymi w Programie rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - Edycja 2018 Ministerstwa Sportu i Turystyki.

  Wielkość i zakres zamówienia

   Projekt powinien zawierać zagospodarowanie terenu Otwartej Strefy Aktywności w wariancie podstawowym tj.

  1. siłownię plenerową (minimum 6 różnych urządzeń, preferowane z pylonami ),
  2. strefę relaksu (minimum 4 ławki montowane na stałe do podłoża, urządzenie do gier planszowych, montowane na stałe do podłoża typu szachy/warcaby i stół do ping- ponga, montowany na stałe do podłoża, zagospodarowanie zieleni - nasadzenia,

   z rysunkami uszczegóławiającymi rodzaj i rozstaw urządzeń zabawowych z zachowaniem stref bezpieczeństwa.

  1. Nawierzchnia siłowni plenerowej amortyzująca upadki – trawnik ( do wyceny przyjąć wykonanie nowej nawierzchni trawiastej )
  2. Przy projektowaniu, budowie i użytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej przedmiotem zadania inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań,

  Infrastrukturę sportową należy zlokalizować na działce nr ewid. 385 w miejscowości Zaborcze. Działka nie jest objęta Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

   Dokumentację należy opracować w 1 komplecie składającym się z następujących opracowań:

  • projekt budowlany i wykonawczy w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki pdf, word i dwg),
  • przedmiar robót w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki pdf i w wersji edytowalnej *.zuz),
  • kosztorys inwestorski w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki pdf i w wersji edytowalnej *.zuz),
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki Word)

  Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień w szczególności z właścicielami infrastruktury podziemnej, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień wynikających z toku prowadzonego postępowania, niezbędnych do uzyskania zgłoszenia budowy.

  Projekt zagospodarowania działki powinien zostać wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

   Wszystkie prace projektowe należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień odbioru dokumentacji w szczególności z:

  • ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389),
  • Dziennikiem Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ,,Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”. (Dz. U. z 2017 poz. 92)

  UWAGA! Rozwiązania projektowe Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać na bieżąco z zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian, co do proponowanej technologii przyjętej do projektu.

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 2
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2023-09-19 19:42:51 Dariusz Darłak
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2023-09-19 19:42:51 przez Dariusz Darłak
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr

  góra