Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku – postępowanie powtórzone

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00329235/01 z dnia 2022-09-01


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2022 roku – postępowanie powtórzone


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne…

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Przebudowa drog gminnych w 2022 roku powtorzone 22 września 2022 13:16 373
2 pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przebudowa drog gminnych w 2022 roku powtorzone 22 września 2022 10:54 363
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Przebudowa drog gminnych w 2022 roku powtorzone 16 września 2022 11:58 385
4 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drog gminnych w 2022 roku powtorzone 16 września 2022 10:11 361
5 pdf Ogloszenie Przebudowa drog gminnych w 2022 roku powtorzone 1 września 2022 14:28 411
6 pdf SWZ Przebudowa drog gminnych w 2022 roku powtorzone 1 września 2022 14:28 376
7 pdf SWZ Przebudowa drog gminnych w 2022 roku powtorzone podpisane 1 września 2022 14:28 404
8 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 1 września 2022 14:28 386
9 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 1 września 2022 14:28 397
10 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 1 września 2022 14:28 383
11 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 1 września 2022 14:28 400
12 doc Zalacznik Nr 5 Projekt umowy Przebudowa drog gminnych w 2022 roku 1 września 2022 14:28 379
13 rar Zalacznik Nr 6A Dokumentacja projektowa 1 września 2022 14:28 402
14 rar Zalacznik Nr 6B Przedmiar robot 1 września 2022 14:28 415
15 doc Zalacznik Nr 7 ID postepowania 1 września 2022 14:28 371