Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i

elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – postępowanie powtórzone

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

 1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2 ) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Przecław

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320

1.5.4.) Województwo: podkarpackieCzytaj więcej…