Imieniny: Magdaleny, Bogumiły, Urszuli

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00114234/01 z dnia 2021-07-14


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R na odcinku od ronda do przejazdu
kolejowego


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 17 58 13 119
1.5.8.) Numer faksu: 17 58 13 116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... 2 grudnia 2021 11:53 545
2 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... 24 sierpnia 2021 22:10 667
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... 18 sierpnia 2021 12:03 643
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... 29 lipca 2021 12:13 704
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 29 lipca 2021 10:11 786
6 pdf Ogloszenie Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... 14 lipca 2021 15:55 745
7 pdf SWZ Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... 14 lipca 2021 15:55 754
8 pdf SWZ Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R...podpisane 14 lipca 2021 15:55 703
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 14 lipca 2021 15:55 822
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 14 lipca 2021 15:55 820
11 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie grupa kapitalowa 14 lipca 2021 15:55 787
12 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 14 lipca 2021 15:55 829
13 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob skierowanych przez wykonawce 14 lipca 2021 15:55 837
14 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... 14 lipca 2021 15:55 696
15 rar Zalacznik Nr 7A Projekt Budowlany - Budowa chodnika 14 lipca 2021 15:55 825
16 rar Zalacznik Nr 7B Projekt Wykonawczy - Branza teletechniczna 14 lipca 2021 15:56 831
17 rar Zalacznik Nr 7C Przedmiar robot - Budowa chodnika 14 lipca 2021 15:56 844
18 rar Zalacznik Nr 7D STWiORB - Budowa chodnika 14 lipca 2021 15:56 843
19 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania 14 lipca 2021 15:56 820