- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R na odcinku od ronda do przejazdu kolejowego

Udostępnij artykuł
[1]

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00114234/01 z dnia 2021-07-14


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R na odcinku od ronda do przejazdu
kolejowego


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 17 58 13 119
1.5.8.) Numer faksu: 17 58 13 116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych –
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... [2] 2 grudnia 2021 11:53 13
2 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... [3] 24 sierpnia 2021 22:10 52
3 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... [4] 18 sierpnia 2021 12:03 48
4 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... [5] 29 lipca 2021 12:13 88
5 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 [6] 29 lipca 2021 10:11 70
6 pdf Ogloszenie Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... [7] 14 lipca 2021 15:55 93
7 pdf SWZ Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... [8] 14 lipca 2021 15:55 99
8 pdf SWZ Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R...podpisane [9] 14 lipca 2021 15:55 78
9 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [10] 14 lipca 2021 15:55 78
10 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post [11] 14 lipca 2021 15:55 92
11 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie grupa kapitalowa [12] 14 lipca 2021 15:55 82
12 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych [13] 14 lipca 2021 15:55 83
13 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob skierowanych przez wykonawce [14] 14 lipca 2021 15:55 74
14 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515 R... [15] 14 lipca 2021 15:55 77
15 rar Zalacznik Nr 7A Projekt Budowlany - Budowa chodnika [16] 14 lipca 2021 15:55 93
16 rar Zalacznik Nr 7B Projekt Wykonawczy - Branza teletechniczna [17] 14 lipca 2021 15:56 88
17 rar Zalacznik Nr 7C Przedmiar robot - Budowa chodnika [18] 14 lipca 2021 15:56 89
18 rar Zalacznik Nr 7D STWiORB - Budowa chodnika [19] 14 lipca 2021 15:56 81
19 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania [20] 14 lipca 2021 15:56 88