Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Budowa fontanny „Podkowa Szczęścia”

Udostępnij artykuł

Gmina Przecław: Budowa obiektu małej architektury – fontanny „Podkowa Szczęścia” wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w Przecławiu – wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i
multimedialnej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak


Nazwa projektu lub programu
Operacja realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w
zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Dokumentacja przetargowa