Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap II

Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00522329/01 z dnia 2022-12-29


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap II


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja o wyniku postepowania - Budowa Kanalizacji w miejsowości Tuszyma - Etap II 24 lutego 2023 12:09 102
2 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Budowa Kanalizacji w miejsowości Tuszyma - Etap II 14 lutego 2023 14:00 122
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa Kanalizacji w miejsowości Tuszyma - Etap II 27 stycznia 2023 14:06 287
4 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa Kanalizacji w miejsowości Tuszyma - Etap II 27 stycznia 2023 10:05 166
5 pdf Pytania i odpowiedzi Budowa Kanalizacji w miejsowości Tuszyma - Etap II 23.01.2023 23 stycznia 2023 13:53 143
6 pdf Pytania i odpowiedzi Budowa Kanalizacji w miejsowości Tuszyma - Etap II 12.01.2023 12 stycznia 2023 11:55 174
7 pdf Pytania i odpowiedzi Budowa Kanalizacji w miejsowości Tuszyma - Etap II 09.01.2023 9 stycznia 2023 14:08 171
8 pdf Pytania i odpowiedzi Budowa Kanalizacji w miejsowości Tuszyma - Etap II 30.12.2022 ...podpisane 30 grudnia 2022 12:33 189
9 pdf Pytania i odpowiedzi Budowa Kanalizacji w miejsowości Tuszyma - Etap II 30.12.2022 30 grudnia 2022 12:33 186
10 pdf Ogloszenie Budowa Kanalizacji w miejsowości Tuszyma - Etap II 29 grudnia 2022 14:34 169
11 pdf SWZ Budowa Kanalizacji w miejsowości Tuszyma - Etap II 29 grudnia 2022 14:35 192
12 pdf SWZ Budowa Kanalizacji w miejsowości Tuszyma - Etap II ... podpisane 29 grudnia 2022 14:34 179
13 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 29 grudnia 2022 14:35 147
14 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 29 grudnia 2022 14:35 123
15 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 29 grudnia 2022 14:35 135
16 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 29 grudnia 2022 14:35 133
17 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz osob skierowanych przez wykonawce 29 grudnia 2022 14:35 136
18 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Budowa Kanalizacji w miejsowości Tuszyma - Etap II 29 grudnia 2022 14:35 153
19 rar Zalacznik Nr 7A Budowa kanalizacji w m. Tuszyma PZT 29 grudnia 2022 14:35 199
20 rar Zalacznik Nr 7B Budowa kanalizacji w m. Tuszyma projekt arch - bud 29 grudnia 2022 14:35 199
21 rar Zalacznik Nr 7C Projekt zasilania energetycznego przepompowni ZUDP 29 grudnia 2022 14:35 164
22 rar Zalacznik Nr 7D Monitoring dzialania studni zaworowych 29 grudnia 2022 14:35 150
23 rar Zalacznik Nr 7E Pompownia PPT1 29 grudnia 2022 14:35 181
24 rar Zalacznik Nr 7F Przejscia pod drogami wojewodzkimi 29 grudnia 2022 14:35 153
25 rar Zalacznik Nr 7G Dokumentacja Przekroczenie linii kolejowej 29 grudnia 2022 14:35 146
26 rar Zalacznik Nr 7H Przedmiar robot 29 grudnia 2022 14:35 177
27 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania 29 grudnia 2022 14:35 133
28 doc Załącznik nr 7I Wyposazenie przepompowni sciekow 29 grudnia 2022 14:35 153