Imieniny: Waclawa, Tymona, Marka

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 565121-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Gmina Przecław: Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem
wolnostojącym o poj. 150m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji
podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do
50 kW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia 7 września 2020 12:07 823
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia 28 sierpnia 2020 11:38 863
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia 7 sierpnia 2020 20:33 935
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 04.08.2020 Budowa kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia 4 sierpnia 2020 14:47 943
5 pdf Ogloszenie Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ... 22 lipca 2020 14:31 903
6 pdf SIWZ Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ... 22 lipca 2020 14:31 913
7 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 22 lipca 2020 14:31 975
8 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 22 lipca 2020 14:31 930
9 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 22 lipca 2020 14:31 935
10 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej 22 lipca 2020 14:31 943
11 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych 22 lipca 2020 14:31 960
12 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia 22 lipca 2020 14:31 966
13 doc Zalacznik Nr 7 Umowa Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia 22 lipca 2020 14:31 994
14 rar Zalacznik Nr 8A Projekt budowlany 22 lipca 2020 14:31 1057
15 rar Zalacznik Nr 8B Projekt wykonawczy 22 lipca 2020 14:31 1021
16 rar Zalacznik Nr 8C Przedmiar robot 22 lipca 2020 14:31 956