- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przecławiu - https://bipgminaprzeclaw.pl -

Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 kW

Udostępnij artykuł
[1]

Ogłoszenie nr 565121-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Gmina Przecław: Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem
wolnostojącym o poj. 150m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji
podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do
50 kW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o udzieleniu zamowienia Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia [2] 7 września 2020 12:07 260
2 pdf Zawiadomienie o wyborze oferty Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia [3] 28 sierpnia 2020 11:38 306
3 pdf Informacja z otwarcia ofert Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia [4] 7 sierpnia 2020 20:33 352
4 pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 04.08.2020 Budowa kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia [5] 4 sierpnia 2020 14:47 335
5 pdf Ogloszenie Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ... [6] 22 lipca 2020 14:31 361
6 pdf SIWZ Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ... [7] 22 lipca 2020 14:31 379
7 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy [8] 22 lipca 2020 14:31 361
8 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu [9] 22 lipca 2020 14:31 342
9 doc Zalacznik Nr 3 Oswiadczenie potwierdzające ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania [10] 22 lipca 2020 14:31 363
10 doc Zalacznik Nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy kapitalowej [11] 22 lipca 2020 14:31 333
11 doc Zalacznik Nr 5 Wykaz wykonanych robot budowlanych [12] 22 lipca 2020 14:31 342
12 doc Zalacznik Nr 6 Wykaz osob ktore beda uczestniczyc w wykonaniu zamowienia [13] 22 lipca 2020 14:31 345
13 doc Zalacznik Nr 7 Umowa Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia [14] 22 lipca 2020 14:31 396
14 rar Zalacznik Nr 8A Projekt budowlany [15] 22 lipca 2020 14:31 432
15 rar Zalacznik Nr 8B Projekt wykonawczy [16] 22 lipca 2020 14:31 398
16 rar Zalacznik Nr 8C Przedmiar robot [17] 22 lipca 2020 14:31 359