Imieniny: Agaty, Adelajdy

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00319401/01 z dnia 2022-08-25


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i
elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – II postępowanie powtórzone


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne….

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III powt x 2 ... czesc 1 11 stycznia 2023 14:39 11
2 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III powt x 2 ... czesc 2 11 stycznia 2023 14:39 12
3 pdf Ogloszenie o wykonaniu umowy - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III powt x 2 ... czesc 3 11 stycznia 2023 14:39 14
4 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III powt x 2 27 października 2022 15:16 92
5 pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III powt x 2 3 października 2022 14:48 213
6 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III powt x 2 ... 9 września 2022 13:28 306
7 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III powt x 2 9 września 2022 10:49 282
8 pdf Ogloszenie Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... 25 sierpnia 2022 11:25 328
9 pdf SWZ Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... podpisane 25 sierpnia 2022 11:25 314
10 pdf SWZ Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... 25 sierpnia 2022 11:25 317
11 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 25 sierpnia 2022 11:25 354
12 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 25 sierpnia 2022 11:25 331
13 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 25 sierpnia 2022 11:25 326
14 doc Zalacznik Nr 4A Minimalne parametry urzadzen malej architektury czesc 2 postepowania 25 sierpnia 2022 11:26 336
15 doc Zalacznik Nr 4B Minimalne parametry urzadzen malej architektury czesc 3 postepowania 25 sierpnia 2022 11:26 331
16 doc Zalacznik Nr 5A Projekt umowy Budowa Parku w Przeclawiu Czesc 1 25 sierpnia 2022 11:26 318
17 doc Zalacznik Nr 5B Projekt umowy Budowa Parku w Przeclawiu Czesc 2 25 sierpnia 2022 11:26 327
18 doc Zalacznik Nr 5C Projekt umowy Budowa Parku w Przeclawiu Czesc 3 25 sierpnia 2022 11:26 332
19 rar Zalacznik Nr 6A Budowa Parku w Przeclawiu 25 sierpnia 2022 11:26 365
20 rar Zalacznik Nr 6B STWiORB Budowa Parku w Przeclawiu 25 sierpnia 2022 11:26 321
21 pdf Zalacznik Nr 6C Przedmiar Budowa Parku Rekreacyjno - Sportowego - Cz. 1 25 sierpnia 2022 11:26 342
22 pdf Zalacznik Nr 6D Przedmiar Budowa Parku Rekreacyjno - Sportowego - Cz. 2 25 sierpnia 2022 11:26 322
23 pdf Zalacznik Nr 6E Przedmiar Budowa Parku Rekreacyjno - Sportowego - Cz. 3 25 sierpnia 2022 11:26 329
24 doc Zalacznik Nr 7 ID postepowania 25 sierpnia 2022 11:26 308