Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00319401/01 z dnia 2022-08-25


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i
elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – II postępowanie powtórzone


SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne….

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III powt x 2 ... 9 września 2022 13:28 30
2 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III powt x 2 9 września 2022 10:49 22
3 pdf Ogloszenie Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... 25 sierpnia 2022 11:25 41
4 pdf SWZ Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... podpisane 25 sierpnia 2022 11:25 38
5 pdf SWZ Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... 25 sierpnia 2022 11:25 28
6 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 25 sierpnia 2022 11:25 27
7 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 25 sierpnia 2022 11:25 26
8 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 25 sierpnia 2022 11:25 29
9 doc Zalacznik Nr 4A Minimalne parametry urzadzen malej architektury czesc 2 postepowania 25 sierpnia 2022 11:26 33
10 doc Zalacznik Nr 4B Minimalne parametry urzadzen malej architektury czesc 3 postepowania 25 sierpnia 2022 11:26 24
11 doc Zalacznik Nr 5A Projekt umowy Budowa Parku w Przeclawiu Czesc 1 25 sierpnia 2022 11:26 22
12 doc Zalacznik Nr 5B Projekt umowy Budowa Parku w Przeclawiu Czesc 2 25 sierpnia 2022 11:26 22
13 doc Zalacznik Nr 5C Projekt umowy Budowa Parku w Przeclawiu Czesc 3 25 sierpnia 2022 11:26 27
14 rar Zalacznik Nr 6A Budowa Parku w Przeclawiu 25 sierpnia 2022 11:26 39
15 rar Zalacznik Nr 6B STWiORB Budowa Parku w Przeclawiu 25 sierpnia 2022 11:26 30
16 pdf Zalacznik Nr 6C Przedmiar Budowa Parku Rekreacyjno - Sportowego - Cz. 1 25 sierpnia 2022 11:26 33
17 pdf Zalacznik Nr 6D Przedmiar Budowa Parku Rekreacyjno - Sportowego - Cz. 2 25 sierpnia 2022 11:26 29
18 pdf Zalacznik Nr 6E Przedmiar Budowa Parku Rekreacyjno - Sportowego - Cz. 3 25 sierpnia 2022 11:26 25
19 doc Zalacznik Nr 7 ID postepowania 25 sierpnia 2022 11:26 24