Imieniny: Teodory, Grazyny, Ireny

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i

elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – postępowanie powtórzone

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

 1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2 ) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Przecław

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 172276710

1.5.8.) Numer faksu: 175813116

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – postępowanie powtórzone

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III powtorzone... 16 sierpnia 2022 15:04 181
2 pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III powtorzone... 16 sierpnia 2022 14:31 182
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert 10 sierpnia 2022 15:22 215
4 pdf Informacja o kwocie jaką zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 10 sierpnia 2022 10:57 216
5 pdf Ogloszenie Budowa Parku w Przeclawiu Etap III... 20 lipca 2022 13:09 216
6 pdf SWZ Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... 20 lipca 2022 13:09 215
7 pdf SWZ Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... podpisane 20 lipca 2022 13:09 213
8 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 20 lipca 2022 13:09 211
9 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 20 lipca 2022 13:09 245
10 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 20 lipca 2022 13:09 235
11 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 20 lipca 2022 13:09 223
12 doc Zalacznik Nr 5 Minimalne parametry urzadzen malej architektury w parku w Przeclawiu 20 lipca 2022 13:09 239
13 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Budowa Parku w Przeclawiu Etap III 20 lipca 2022 13:09 230
14 rar Zalacznik Nr 7A Budowa Parku w Przeclawiu 20 lipca 2022 13:09 248
15 rar Zalacznik Nr 7B STWiORB Budowa Parku w Przeclawiu 20 lipca 2022 13:09 240
16 rar Zalacznik Nr 7C Przedmiar robot 20 lipca 2022 13:09 246
17 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania 20 lipca 2022 13:09 235