Imieniny: Klary, Zuzanny, Lecha

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i

elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – postępowanie powtórzone

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

 1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2 ) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Przecław

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 172276710

1.5.8.) Numer faksu: 175813116

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout – postępowanie powtórzone