Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo
CEIDG EPUAP PSeAP PSeAP PSeAP Dziennik ustaw Monitor Polski BIP
Udostępnij artykuł

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00190677/01 z dnia 2022-06-02


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Parku Rekreacyjno – Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i
elementów małej architektury) oraz budowa strefy streetworkout

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Przecław
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581927
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kilińskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Przecław
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-320
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 – Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 172276710
1.5.8.) Numer faksu: 175813116
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiejski@przeclaw.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne…

Pliki do pobrania

# Plik Data dodania Pobrania
1 pdf Ogloszenie o wyniku postepowania - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... 14 lipca 2022 12:16 209
2 pdf Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... 14 lipca 2022 12:15 209
3 pdf Informacja z sesji otwarcia ofert 21 czerwca 2022 11:59 289
4 pdf Informacja o kwocie jaką Zamawiający postanawia przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... 21 czerwca 2022 10:13 230
5 pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... 3 czerwca 2022 11:07 215
6 pdf Zmiana tresci SWZ Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ...podpisane 3 czerwca 2022 11:07 195
7 doc Zmiana tresci SWZ Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... 3 czerwca 2022 11:07 202
8 doc Zalacznik Nr 8 ID postepowania 2 czerwca 2022 12:24 280
9 rar Zalacznik Nr 7C Przedmiar robot 2 czerwca 2022 12:24 301
10 rar Zalacznik Nr 7B STWiORB Budowa Parku w Przeclawiu 2 czerwca 2022 12:24 294
11 rar Zalacznik Nr 7A Budowa Parku w Przeclawiu 2 czerwca 2022 12:24 301
12 doc Zalacznik Nr 6 Projekt umowy Budowa Parku w Przeclawiu Etap III 2 czerwca 2022 12:24 300
13 doc Zalacznik Nr 5 Minimalne parametry urzadzen malej architektury w parku w Przeclawiu 2 czerwca 2022 12:24 287
14 doc Zalacznik Nr 4 Wykaz wykonanych robot budowlanych 2 czerwca 2022 12:24 274
15 doc Zalacznik Nr 3 Wzor oswiadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 2 czerwca 2022 12:24 287
16 doc Zalacznik Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu war w post 2 czerwca 2022 12:24 282
17 doc Zalacznik Nr 1 Formularz ofertowy 2 czerwca 2022 12:24 282
18 pdf SWZ Budowa Parku w Przeclawiu Etap III podpisane .... 2 czerwca 2022 12:24 232
19 doc SWZ Budowa Parku w Przeclawiu Etap III ... 2 czerwca 2022 12:24 232
20 pdf Ogloszenie Budowa Parku w Przeclawiu Etap III 2 czerwca 2022 12:24 296